Konrad Piotr Osajda

Przebieg pracy naukowej
 • od 2008 r. – adiunkt na WPiA UW
 • 2008 r. stopień doktora nauk prawnych uzyskany na WPiA UW
 • 2006 r. dyplom Master of Laws (LL.M.)
 • 2005 – 2006 – studia w programie LL.M. na Faculty of Common Law w Ottawie
 • 2004 – 2008 – studia doktoranckie na WPiA UW
 • 2004 r. stopień magistra nauk prawnych uzyskany na WPiA (cum laude)
Zainteresowania naukowe
 • prawo spadkowe (szczególnie problematyka dziedziczenia testamentowego)
 • ochrona dóbr osobistych
 • odpowiedzialność cywilna (zwłaszcza w spółkach handlowych)
 • prawo spółek handlowych
 • prawo upadłościowe
 • teoria i wykładnia prawa
 • problematyka zasad prawa
 • nadużycie prawa (w prawie cywilnym materialnym i procesowym, a także w prawie handlowym)
 • zagadnienia nacjonalizacji i reprywatyzacji
Wybrane publikacje polskie
 • Monografie:
 • 1.Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych common law i civil law, C. H. BECK, Warszawa 2009, ss. 416:
 • http://www.ksiegarnia.beck.pl/monografie-prawnicze/id3581,Ustanowienie-spadkobiercy-w-testamencie-w-systemach-prawnych-Common-Law-i-Civil-Law.html
 • 2.Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., Lexis Nexis, Warszawa 2008, ss. 293:
 • http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/produkt.asp?pid=PP-WK++-073%2F08&cid=105
 • 3.Testamenty wspólne w prawie polskim, C. H. BECK, Warszawa 2005, ss. 148:
 • http://www.ksiegarnia.beck.pl/book.php?ks=2488
 • Redakcja prac zbiorowych:
 • 4.Współredakcja (z prof. dr hab. Ewą Łętowską) książki pt.: Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 426:
 • http://www.eoficyna.com.pl/exec.php?C=Sz2&ESID8=40110019%2C40110084&SZPT=T&PS=&PDX2=Osajda&SZPT_PDX=N&PDX1=Autor&LL=0&PZTA=0D&PKTID=40121395&ESID8=40110019,40110084
 • 5.Współredakcja (z prof. dr hab. Ewą Łętowską) książki pt.: Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich– orzecznictwo sądów krajowych państw członkowskich Wspólnot Europejskich (ss. 671), C. H. BECK, Warszawa 2004:
 • pozytywna recenzja: Cz. Żuławska, PiP 2004, nr 2, s. 113-115,
 • pozytywna recenzja: P. Saganek, PPE 2004, nr 1, s. 122-123,
 • 2. wydanie C. H. BECK, Warszawa 2005 (ss. 673) – zaktualizowane,
 • http://www.ksiegarnia.beck.pl/book.php?ks=2437
 • Rozdziały w pracach zbiorowych:
 • 6.Zbieg norm prawa cywilnego [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1 (Prawo cywilne – część ogólna), red. Marek Safjan, C. H. BECK, Warszawa 2007, s. 485-596 [poszerzenie, modyfikacja i aktualizacja wcześniejszego opracowania prof. Ewy Łętowskiej pod takim samym tytułem].
 • 7.Znaczenie zasad prawa dla wykładni prawa (na przykładzie prawa cywilnego), [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa, red. P. Winczorek, LIBER, Warszawa 2005, s. 261-283.
 • 8.Prawo intertemporalne w orzecznictwie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego [w:] Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, red. E. Łętowska, K. Osajda, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 115-241 (współautorstwo z K. Mikodą):
 • http://www.eoficyna.com.pl/exec.php?C=Sz2&ESID8=40110019%2C40110084&SZPT=T&PS=&PDX2=Osajda&SZPT_PDX=N&PDX1=Autor&LL=0&PZTA=0D&PKTID=40121395&ESID8=40110019,40110084
 • 9.Nieruchomości [w:] „Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich– orzecznictwo sądów krajowych państw członkowskich Wspólnot Europejskich”, red. E. Łętowska, K. Osajda, C. H. BECK, wyd. 1 Warszawa 2004, wyd. 2 Warszawa 2005), s. 179-244:
 • http://www.ksiegarnia.beck.pl/book.php?ks=2437
 • 10.Powołanie do spadku [w:] Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa, t. IV Prawo spadkowe, red. Marek Stus, ZAKAMYCZE, Kraków 2006, s. 22.
 • 11.Dziedziczenie testamentowe [w:] Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa, t. IV Prawo spadkowe, red. Marek Stus, ZAKAMYCZE, Kraków 2006, s. 31-49.
 • 12.Testamenty i dziedziczenie testamentowe – kazusy [w:] Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa, t. IV Prawo spadkowe, red. Marek Stus, ZAKAMYCZE, Kraków 2006, s. 98-137.
 • 13.Domniemanie języka potocznego [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa, pod red. P. Winczorka, LIBER, Warszawa 2004, s. 137-141.
 • 14.Jeszcze o istnieniu czynności prawnych nieistniejących [w:] Europeizacja prawa prywatnego, t. II, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 107-111.
 • 15.Głos w obronie klauzuli zasad współżycia społecznego [w:] Europeizacja prawa prywatnego, t. II, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 113-116.
 • 16.Językowe znaczenie normy a tworzenie normy w procesie wykładni, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa, pod red. P. Winczorka, LIBER, Warszawa 2004, s. 329-331.
 • 17.Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej – głos w dyskusji [w:] Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, pod red. E. Piontka, LIBER, Warszawa 2003:
 • a.s. 93-95,
 • b.s. 235-236,
 • c.s. 317-318;
 • 18.Nadużycie prawa – głos w dyskusji [w:] Nadużycie prawa, pod red. H. Izdebskiego i A. Stępkowskiego, LIBER, Warszawa 2003, s. 181-185.
 • Artykuły w czasopismach naukowych (w tym glosy i przeglądy orzecznictwa):
 • 19.Testament międzynarodowy, KPP 2007, nr 4, s. 1087-1131.
 • 20.Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim, KPP 2005, nr 2, s. 305-355 (współautorstwo z J. Luzak).
 • 21.Nadużycie prawa procesowego w prawie polskim, PS 2005, nr 5, s. 47-81.
 • 22.Transseksualizm w świetle prawa i praktyki sądów polskich, PS 2004, nr 5, s. 143-162.
 • 23. „Złota” akcja w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i w prawie polskim, PPH 2004, nr 8, s. 23-31.
 • 24.Jeszcze o skutkach odstąpienia od umowy (na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 22.IV.2004 r., II CK 158/03), Studia Iuridica 2005, nr XLIV, s. 251-269.
 • 25.Klasyfikacja umów międzynarodowych ze względu na ich ważność – próba reinterpretacji, Studia Prawnicze 2004, nr 2, s. 5-28.
 • 26.Pełnomocnicy uprawnieni do wnoszenia kasacji i występowania przed najwyższymi organami sądowymi, Palestra 2004, nr 11-12, s. 126-141.
 • 27.Uwagi na tle wykładni przepisu art. 702 § 3 k. c., PPH 2004, nr 2, s. 21-22.
 • 28.Forma testamentu międzynarodowego, KPP 2007, nr 4, s. 1133-1149.
 • 29.Glosa do wyroku SN z 17.XII.2004 r. (II CK 300/04), PS 2006, nr 9, s. 171-182.
 • 30.Glosa do wyroku SN z 17.III.2006 r. (I CSK 81/05), MoP 2007, nr 23, s. 1321-1324.
 • 31.Glosa do wyroku SN z 8.I.2002 r. (I CKN 581/99), Palestra 2003, nr 11-12, s. 277-286.
 • 32.Glosa do orzeczenia SN z 13.II.2003 r. (III CKN 1492/00), Rejent 2004, nr 8, s. 189-193.
 • 33.Kodeks Spółek Handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego przed 2004 r., Glosa 2005, nr 1, s. 6-21.
 • 34.Kodeks Spółek Handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w I półroczu 2004 r., Glosa 2005, nr 2, s. 5-26.
 • 35.Prawo odwołanego członka organu spółki do zaskarżania jej uchwał – najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Glosa 2005, nr 3, s. 22-31.
 • 36.Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o. o. za jej zobowiązania w najnowszym orzecznictwie SN, Glosa 2005, nr 4, s. 5-25.
 • 37.Kodeks Spółek Handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w II półroczu 2004 r., Glosa 2006, nr 1, s. 5-24.
 • 38.Prawo upadłościowe i naprawcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego – zagadnienia międzyczasowe i proceduralne, Glosa 2006, nr 2, s. 5-28.
 • 39.Prawo upadłościowe i naprawcze oraz umowy nienazwane w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2006, nr 3, s. 5-16.
 • 40.Umowy nienazwane w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2006, nr 4, s. 5-19.
 • 41.Factoring w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2007, nr 1, s. 5-17.
 • 42.Spółki osobowe w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – odpowiedzialność spółki i wspólników – przegląd orzecznictwa, Glosa 2007, nr 2, s. 5-17.
 • 43.Spółki osobowe w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną i koniec bytu spółki jawnej, Glosa 2007, nr 3, s. 5-17.
 • 44.Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa, Glosa 2007, nr 4, s. 5-20.
 • 45.Organy (i ich członkowie) spółki akcyjnej w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2008, nr 1, s. 5-17.
 • 46.Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2008, nr 2, s. 5-16.
 • 47.Legitymacja czynna do zaskarżania uchwał spółek kapitałowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2008, nr 3, s. 5-16.
 • 48.Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia w spółkach akcyjnych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2008, nr 4, s. 5-19.
 • Artykuły informacyjne:
 • 49.Prace nad europejskim kodeksem cywilnym w internecie (www.sgecc.net), MoP 2005, nr 5, s. 271-272.
 • 50.Grupa robocza (działająca w ramach Grupy Studyjnej nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilnego) zajmująca się sprzedażą, usługami i kontraktami długoterminowymi (Working Team on Sales, Services and Long-term contracts) – http://ecc.uvt.nl, MoP 2005, nr 7, s. 367.
 • 51.Instytut Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück (European Legal Studiem Institute) – http://www.european-legal-studies.org, MoP 2005, nr 9, s. 471-472.
 • 52.Grupa Robocza zajmująca się zabezpieczeniem kredytów (The Working Team on Credit Securities) – http://www.mpipriv-h.mpg.de/deutsch/Forschung/Kreditsicherheiten.html, MoP 2005, nr 11, s. 568.
 • 53.Forum Europejskiego Prawa Prywatnego (Uniwersytetu Europejskiego we Florencji) – prawo najmu i prawo rzeczowe w Internecie – http://www.iue.it/LAW/ResearchTeaching/EuropeanPrivateLaw, MoP 2005, nr 13, s. 663-664.
 • 54.Grupa zajmująca się europejskim prawem kontraktów ubezpieczeniowych (The Project Group on a Restatement of European Insurance Contrach Law) – http://www.restatement.info, MoP 2005, nr 15, s. 776.
 • 55.Instytut Maxa Plancka (Max-Planck-Institut) – http://www.mpipriv-hh.mpg.de/index.shtml, MoP 2005, nr 17, s. 872.
 • 56.Haska Konferencja Prawa Prywatnego międzynarodowego (http://www.hcch.net), MoP 2005, nr 19, s. 967-968.
 • 57.Legifrance – prawo francuskie w Internecie (www.legifrance.gouv.fr), MoP 2005, nr 21, s. 1091-1092.
 • 58.Komisja zajmująca się europejskim prawem kontraktów – Komisja Ole Lando (Commission on European Contrach Law – Ole Lando Commission) http://ecc.uvt.nl/frames.html, MoP 2005, nr 23, s. 1219-1220.
 • 59.Kodyfikacja i ujednolicanie prawa w USA – The American Law Institute – ALI (http://www.ali.org), MoP 2006, nr 1, s. 53-54.
 • 60.Kodyfikacja i ujednolicanie prawa w USA – National Conference of Commissioners on Uniform State Laws – Uniform Law Commissioners – UCL (http://www.nccusl.org), MoP 2006, nr 3, s. 164-165.
 • 61.Kodyfikacja i ujednolicanie prawa w Kanadzie – Uniform Law Conference of Canada­ – http://www.ulcc.ca, MoP 2006, nr 5, s. 279-280.
 • 62.Open Source Legal Code – http://www.law-share.net/index.php, MoP 2006, nr 9, s. 508.
 • 63.Ujednolicanie prawa stanowego w państwie federalnym – National Conference of State Legislatures (http://www.ncsl.org), MoP 2006, nr 12, s. 675-676.
 • 64.The Trento Project – alternatywne podejście do badań komparatystycznych w zakresie europejskiego prawa prywatnego (http://www.jus.unitn.it/dsg/common-core/home.html), MoP 2006, nr 13, s. 731-732.
 • Materiały edukacyjne:
 • 65.Colloquia z prawa rzeczowego, EP 2006, nr 1 (76), s. I-XXII.
 • Artykuły popularnonaukowe:
 • 66.Niejasności mimo zmian (nowelizacja k.c. w zakresie odpowiedzialności Skarbu Państwa), Rzeczpospolita z 28.VII.2004 r. (nr 175[6858]), s. C 3.
 • 67.Warto uczyć się na cudzych błędach (dyskusja dot. wprowadzenia do prawa polskiego złotej akcji na tle orzecznictwa ETS), Rzeczpospolita z 22.X.2004 r. (nr 249[6932]), s. C 3.
 • 68.Programy komputerowe – z patentem czy bez, Rzeczpospolita z 14.II.2005 r. (nr 37[7026]), s. C 3.
 • 69.Gdy pośrednik nie pośredniczy (dot. niedozwolonych klauzul w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami), Rzeczpospolita z 5-6.III.2005 r. (nr 54[7043]), s. C 3.
 • 70.Jak długo umowa wiąże strony (dot. umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami), Rzeczpospolita z 2.IV.2005 r. (nr 77[7066]) s. C 3.
 • 71.Czy powstanie nowe prawo (dot. możliwości objęcia ochroną prawną wizerunku rzeczy de lege lata i de lege ferenda), Rzeczpospolita z 18.IV.2005 r. (nr 90[7079]) s. C 5.
 • 72.Testamenty XXI wieku: mistyczny, elektroniczny, cyfrowy na CD lub DVD, Rzeczpospolita z 31.X.2005 r. (nr 255[7244]) s. C 3.
 • 73.Przyszłość czy utopia – open source legal code, Rzeczpospolita z 12.I.2006 r. (nr 10 [7304]) s. C 3.
 • 74.Kiedy sprzedawca nieruchomości jest również konsumentem, Rzeczpospolita z 27.XII.2006 r. (nr 300 [7594]), s. C 4.
Publikacje obcojęzyczne
 • The Experiences, Methods, Objectives and Perspectives of Unification of Private Law in the European Union, Social Science Research Network, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=897403
Wyróżnienia i nagrody
 • stypendium Polityki (2008 r.)
 • stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2008 r. – przedłużenie)
 • stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2007 r.)
 • Nagroda Dziekana WPiA UW za największy dorobek naukowy na studiach doktoranckich (2007 r.)
 • grant przyznany przez Faculty of Law (University of Ankara) na udział w International Summer Course w Turcji (2007 r.)
 • granty przyznane przez Faculty of Law (University of Ottawa) na udział w European Community Studies Association – Biennial Conference w Victorii oraz w Annual Interdisciplinary Legal Studies Conference w Vancouver (2006 r.)
 • Nagroda Dziekana WPiA UW za największy dorobek naukowy (2005 r.)
 • stypendium The Edward Barry McDougall Memorial Scholarship (2005 r.)
 • laureat I miejsca w konkursie Primus Inter Pares – Primus Expert Prawnik (2004 r.)
 • Tytuł Najlepszego Absolwenta WPiA UW przyznany przez Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW (2004 r.)
 • stypendium MEN (2003/2004)
 • stypendium MEN (2002/2003)
 • stypendium MEN (2001/2002)
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów (1998/1999)
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów (1997/1998)
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • członek Zespołu Problemowego ds. Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (od 2008 r.)
 • członek międzynarodowego jury przyznającego stypendia The Edward Barry McDougall Memorial Scholarship (od 2008 r.)
 • członek EUCAnet – European Studies Canada Network (od 2006 r.)
 • członek stowarzyszenia Collegium Invisibile (od 2002 r.)
 • członek International Law Association – Grupa Polska (od 2000 r.)

Powrót do spisu