Dominika Wajda

Przebieg pracy naukowej
 • W maju 2004 r. ukończyłam z wyróżnieniem dzienne studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską dotyczącą odpowiedzialności cywilnoprawnej przy wadliwej zapłacie kartą płatniczą, przygotowałam pod kierunkiem naukowym Pana prof. dr hab. Józefa Okolskiego.
 • Dnia 1 października 2004 r. rozpoczęłam dzienne studia doktoranckie. Zostałam doktorantką w Katedrze Prawa Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego na WPiA UW. Pod kierunkiem naukowym Pana prof. dr hab. Józefa Okolskiego przygotowałam pracę doktorską „Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych”. W styczniu 2006 roku Rada Naukowa IPC podjęła decyzję o otwarciu mojego przewodu doktorskiego.
 • Dnia 19 czerwca 2006 r. po złożeniu egzaminów doktorskich oraz po publicznej obronie pracy doktorskiej, uzyskałam decyzją Rady Naukowej IPC stopień doktora nauk prawnych.
 • Od 1 października 2006 r. jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego na WPiA UW.
 • Dodatkowo od 2005 r. jestem jednym z wykładowców na Podyplomowym Studium Prawa Spółek na WPiA UW.
 • Prowadzę ćwiczenia z prawa handlowego ze studentami IV albo V roku na WPiA UW.
Zainteresowania naukowe
 • Moje zainteresowania naukowe koncentrują się w ramach prawa handlowego na prawie spółek. Zajmuję się m.in. zasadami funkcjonowania organów spółek kapitałowych (w tym problemami reprezentacji tych spółek oraz kompetencjami poszczególnych organów), zaskarżaniem uchwał zgromadzeń, ochroną wspólników oraz akcjonariuszy mniejszościowych, zakazami prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółek handlowych . Specjalizuję się w problematyce corporate governance. Interesuję się także problematyką Prawa upadłościowego i naprawczego.
Wybrane publikacje polskie
 • Książka (monografia doktorska) - Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007
 • Jestem jedną ze współautorów podręcznika Prawo handlowe, pod redakcją naukową prof. dr hab. Józefa Okolskiego, Warszawa 2008 (Wydawnictwo Wolters Kluwer)
 • Publikacje inne:
 • Mechanizm zwoływania zgromadzeń wspólników przez organy spółki z o.o. oraz podmioty do tego uprawnione, Przegląd Prawa Handlowego 2009 nr 2
 • Pozycja prawna zarządu spółek kapitałowych w wybranym orzecznictwie sądowym [w] Węzłowe problemy prawa handlowego, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Szczecin 2008 (artykuł napisany wspólnie z prof. dr hab. J. Okolskim)
 • Przerwa w obradach walnego zgromadzenia, Przegląd Corporate Governance 2008 nr 1
 • Wadliwe czynności zarządów spółek kapitałowych, Przegląd Corporate Governance 2008 nr 1
 • Zawiadomienie o gromadzeniu wspólników, Prawo Spółek 2008 nr 4
 • Przyczyny uzasadniające sądowe rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 9.11.2006 r. (I Aca 575/2006), Glosa 2008 nr 2
 • Rezygnacja z członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej, Prawo Spółek 2008 nr 6
 • Prokura – wybrane problemy praktyczne, PPH 2008 nr 6
 • Treść zawiadomienia o zgromadzeniu spółki kapitałowej, Przegląd Corporate Governance 2008 nr 2
 • Głosowanie grupami na walnym zgromadzeniu, Przegląd Corporate Governance 2008 nr 2
 • Prawa przyznane wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a powiernicze zbycie udziałów, Glosa 2008 nr 3
 • Wybrane zagadnienia dotyczące przejmowania spółek akcyjnych na rynku kapitałowym, Przegląd Corporate Governance 2008 nr 3
 • Odwołanie zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia), Prawo Spółek 2008 nr 9
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych, Przegląd Prawa Handlowego 2007 nr 2 (razem z prof. dr hab. Józefem Okolskim)
 • Ubezpieczenia Directors and Officers, Prawo Spółek 2007 nr 3
 • Dopuszczenie akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu, Prawo Spółek 2007 nr 4
 • Zarząd w spółce partnerskiej, Prawo Spółek 2007 nr 6
 • Cel spółki akcyjnej [w] Współczesne problemy prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, pod red. A. Kidyby i R. Skubisza, Kraków 2007, s.255 - 269 (artykuł napisany razem z prof. dr hab. J. Okolskim)
 • Zasada rządów większości i ochrona akcjonariuszy mniejszościowych wobec pojęcia „interesu spółki akcyjnej” [w] Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006 (artykuł w książce napisany razem z prof. dr hab. J. Okolskim)
 • Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu, Przegląd Prawa Handlowego 2006 nr 5 (artykuł napisany razem z prof. dr hab. J. Okolskim)
 • Regulacja nettingu w prawie upadłościowym i naprawczym, Prawo Spółek 2006 nr 7-8 (razem z mgr Pawłem Wajda)
 • Problemy związane z uczestnictwem akcjonariuszy mniejszościowych w walnych zgromadzeniach, Przegląd Prawa Handlowego 2006 nr 7
 • Zysk w spółce akcyjnej w ujęciu prawnym i ekonomicznym, Przegląd Prawa Handlowego 2006 nr 10 (razem z mgr Pawłem Wajda)
 • Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, Przegląd Prawa Handlowego 2005 nr 6 (artykuł napisany razem z prof. dr hab. J. Okolskim),
 • Struktura organów w Spółce Europejskiej (Societas Europaea) – monistyczny i dualistyczny system zarządu [w] W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, pod red. Macieja Zielińskiego, Szczecin 2005 (artykuł w książce napisany razem z prof. dr hab. J. Okolskim)
Wyróżnienia i nagrody
 • W czerwcu 2008 roku otrzymałam główną nagrodę w kategorii prawo gospodarcze w konkursie „Złote Skrzydła” zorganizowanym przez Gazetę Prawną oraz Firmę Doradczą KPMG.

Powrót do spisu