Dobrochna Maria Bach-Golecka

Przebieg pracy naukowej
 • • od 2.2005 – Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Instytutu Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • • 6.2016 – Doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność: prawo Unii Europejskiej), Wydział Prawa i Administracji UW.
 • • 3.2016-7.2018 – Sprawozdawca Ogólny Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w zakresie tematyki Systemy odszkodowawcze za błędy medyczne oraz procedury alternatywne wobec postępowań sądowych.
 • • 10.2008-7.2009 – Pobyt badawczy w Lauterpacht Reasearch Centre for International Law, Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania.
 • • 2008 – Doktor nauk teologicznych, Wydział Teologiczny UKSW; promotor ks. bp. prof. dr hab. Andrzej Dziuba.
 • • 2006 – Licencjat nauk teologicznych, Wydział Teologiczny UKSW; promotor ks. bp. prof. dr hab. Andrzej Dziuba.
 • • 09.2005-02.2007 – Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie.
 • • 02.2004-02.2007 – Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu.
 • • 09.2003-02.2005 – Wykładowca na Wydziale Prawa UKSW w Warszawie.
 • • 2003 – Doktor nauk prawnych, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; promotor prof. dr hab. Władysław Czapliński.
 • • 04-06.2002 – Pobyt badawczy w Lauterpacht Reasearch Centre for International Law, Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania.
 • • 07-12.2001 – Pobyt badawczy w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu.
 • • 10.1998-6.1999 – Pobyt badawczy w Wolfson College, Uniwersytet w Oxfordzie, Wielka Brytania.
 • • 1996-2001 – Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • • 1996 – Magister nauk prawnych, Uniwersytet Gdański.
 • • 1996 – Magister nauk teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • • 01-03.1994 – Studia na Limburg Uniwersytet w Maastricht, Holandia.
Zainteresowania naukowe
 • Prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe publiczne, prawa człowieka, prawo medyczne, prawo kanoniczne, filozofia prawa, teologia moralna.
Wybrane publikacje polskie
 • • Mobilny pacjent. Korzystanie z transgranicznej opieki zdrowotnej w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 • • O solidarności. Zarys teologii uczestnictwa, Kraków 2009.
 • • Demokracja w prawie międzynarodowym, Kraków 2007.
 • • (red.) Gabinety polityczne. Instrument skutecznego rządzenia, Kraków-Nowy Sącz 2007.
Publikacje obcojęzyczne
 • • „The Emerging Right to Good Governance”, American Journal of International Law. Unbound, 112 (2018), s. 89-93.
 • • „Healthcare in penitentiary facilities in light of European Court of Human Rights standards”, [in:] X Warsaw Seminar. Positive and negative obligations towards persons deprived of their liberty – current challenges of the Polish penitentiary system, Warsaw 2017, p. 234-255.
 • • „To Be or Not to Be… A Parent? Abortion and the Right to Life within a European Legal Context”, [in:] A. Stępkowski (ed.), Protection of Human Life in its Early Stage. Intellectual Foundations and Legal Means, Frankfurt am Main 2014, p. 191-207.
 • • „Reflections upon the Right to Life in the Prenatal Phase”, Universitas Gedanensis 45 (2013), p. 61-72.
 • • „Why is Man the Primary and Functional Way for the Church? The Involvement of Christian Teaching in Contemporary Human Rights Discourse”, [in:] A.J.L. Menuge (ed.), Legitimizing Human Rights: Secular and Religious Perspectives, Ashgate 2013, p. 199-212.
 • • „Amicus Curiae or Primus Inter Pares? The Advocate General and the EU Institutional Framework”, Studia Iuridica 53(2012), p. 8-19.
 • • „Public Administration After Communism. The Case of the Polish Civil Service”, Warsaw University Law Review, 10 (2011), nr 3-4, p. 8-34.
 • • „Catholic Religion and Social Capital. The Case Study of Poland”, Universitas Gedanensis 40 (2010), p. 115-128.
 • • „The Paradox of Intertwined Principles. Sovereignty, Democracy and Intervention”, [in:] J. Zajadło, S. Sykuna, T. Widłak (eds.), Humanitarian Interventions, Gdańsk 2010, p. 155-169.
 • • „The Principle of Solidarity in European Law”, [in:] E. Piontek, K. Karasiewicz (eds.), Quo vadis Europo?, Warszawa 2008, p. 203-217.
 • • „Zasada prednosti komunitarniho prava v judikature polskeho Ustaviho soudu”, Casopis pro pravni vedu a praxi, PrF MU Brno 2006, vol. 14, z. 3, p. 211-218; (z M. Goleckim).
 • • „The Civil Service and Political Authority in Government Administration: Foreign Case Studies in the Civil Service”, The Polish Yearbook of the Civil Service 2005, p. 55-74.
 • • „Some Remarks on the Right to Democratic Governance”, [in:] P. Kernahan, C. Lovett (eds.), On Religion and Politics. IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences, vol. 13, Vienna 2004, p. 1-15.
 • • „Might and Right in Relations between the Baltic States (Lithuania, Latvia, Estonia) and Russia”, Thesaurus Acroasium. Annual Courses of the Institute of International Public Law and International Relations of Thessaloniki 1999, vol. 28, p. 545-565.
Wyróżnienia i nagrody
 • • 2018 – Medal brązowy za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP.
 • • 2017 – Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 • • 2016 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia wpływające na rozwój i prestiż Uniwersytetu Warszawskiego.
 • • 2006 – Stypendium Zostańcie z nami tygodnika Polityka.
 • • 2004 i 2005– Stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 • • 1996 – Stypendium im. Manfreda Lachsa Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze, Holandia.
 • • 1995 – Nagroda I st. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • • od 5.2018 – Pełnomocnik Dziekana WPiA UW do spraw Sojuszu 4EU.
 • • od 4.2017 – Rzecznik dyscyplinarny do spraw studenckich i doktoranckich UW.
 • • od 11.2016 - Członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia.
 • • od 11.2016 – Członek Zespołu doradczego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • • 11.2016-2.2018 – Główny specjalista w Biurze Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu RP.
 • • od 10.2016 – Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UW.
 • • 8.2016-6.2018 – Sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
 • • 2015-2018 - Członek Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
 • • 10.2000 – Mianowanie na urzędnika służby cywilnej.
 • • 12.1997-01.2005 – Urzędnik w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • • 05-07.1995 – Praktyki w brytyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Home Office).
 • • 1994-1995 – Wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
 • • Członkostwo w: Polskim Towarzystwie Bioetycznym; European Association of Health Law; Radzie Programowej Instytutu Wydawniczego EuroPrawo; stowarzyszeniu ReNEUAL (Research Network on European Administrative Law); Grupie Polskiej International Law Association, w ramach tzw. listy londyńskiej; Stowarzyszeniu Kanonistów Polskich (Consociatio Iuris Canonici Polonorum); Wolfson College Association; Polish Oxford Society.

Powrót do spisu