Marcin Józef Warchoł

Przebieg pracy naukowej
 • od 10 czerwca 2009 - Doktor nauk prawnych. Stopień uzyskany w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2005-2006 - Absolwent Scuola di Diritto Italiano ed Europeo (Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii)
 • Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UW
 • od 1 czerwca 2009 r. - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich- Zespół Prawa Karnego, Główny Specjalista
Wybrane publikacje polskie
 • „Powód cywilny w rosyjskim procesie karnym-wybrane zagadnienia”, Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3 z 2006 r.;
 • „Świadek w rosyjskim procesie karnym”, Prokuratura i Prawo, nr 2 z 2006,
 • „Szczególna staranność dziennikarza, a jego cywilnoprawna odpowiedzialność”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, czerwiec 2006;
 • Glosa krytyczna do uch. SN z 26 IV 2007 r., Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3 z 2007;
 • „Pojęcie nadużycia prawa w procesie karnym”, Prokuratura i Prawo, nr 11 z 2007;
 • „Przerwa biegu przedawnienia – uwagi de lege ferenda”, Prokuratura i Prawo, nr 10 z 2007
 • „Prawo do milczenia czy prawo do kłamstwa”, Prokuratura i Prawo, nr 12 z 2007 r.
 • „Sędzia śledczy na tle modeli postępowania przygotowawczego”, Palestra, nr 3-4, 2008, (artykuł wspólnie z prof. P. Kruszyńskim)
 • „Nadużycie prawa w zakresie porozumień karnoprocesowych w systemie niemieckim”, Studia Iuridica nr 49
 • „Wzywanie tzw. egzotycznych świadków, czyli o nadużyciu prawa”, Rzeczpospolita z dnia 18 czerwca 2008 r.
 • „Czy wobec kobiet w ciąży stosować areszt”, Rzeczpospolita z dnia 26 września 2008 r.
 • „Cel nie uświęca środków”, Rzeczpospolita z dnia 21 listopada 2008 r.
 • „Podsłuchy ocenia sąd nie prokurator”, Rzeczpospolita z 13 listopada 2009 r.
 • „Nadużycie prawa w zakresie łączenia ról procesowych” [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, pod red. Prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego, Warszawa 2010, s. 692 i n,
 • „Uchylenie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu a uchylenie tymczasowego aresztowania” , Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część druga pod red. B. T.
 • Bieńkowskej, D. Szafrańskiego, Warszawa 2010, C.H. Beck.
 • współautor opracowania książkowego „Codziennik Prawny”, C.H. Beck 2009
 • „Dopuszczalność zaskarżenia przez pokrzywdzonego postanowienia o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środków zabezpieczających- uwagi de lege ferenda, [w:] Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu
 • historycznym, praktycznym i teoretycznym, pod red. B. T. Bieńkowskej, D. Szafrańskiego, Warszawa 2008, C.H. Beck, s. 205-219
 • „Europejski kodeks postępowania karnego”- redakcja naukowa P. Kruszyński, S.Pawelec, M. Warchoł
 • „Obejście prawa w procesie karnym”, [w:] Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, pod red. J. Skorupki i I. Hayduk-Hawrylak, Warszawa, Wolters Kluwer 2011, s. 85-102.
 • Domniemania przy tymczasowym aresztowaniu, [w:] Funkcje procesu karnego, Księga jublileuszowa Profesora Janusza Tymlana, Warszawa 2011, s. 277 I n.
Wyróżnienia i nagrody
 • wyróżnienie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w grudniu 2008 r. za największą ilość publikacji wśród doktorantów Wydziału w 2007 r.
 • 4 lipca 2010 r. - ekspert Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie do spraw tłumaczenia i interpretacji przepisów rosyjskiego kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawie katastrofy w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 r.
 • 18 listopada 2010 r., nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe za rozprawę doktorską pt. "Nadużycie prawa w polskim procesie karnym w świetle orzecznictwa i doktryny polskiej i obcej".
 • 2011 r.- stypendysta Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu
 • nagroda Rektora UW w 2011 r.
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Wiceprezes Fundacji Ius et Lex
 • Opiekun naukowy koła studentów na Wydziale Prawa I Administracji UW “Dobro Wspólne”

Powrót do spisu