Dorota Maria Pudzianowska

Przebieg pracy naukowej
 • 2011 – tytuł doktora nauk prawnych uzyskany z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • 2006 – tytuł magistra prawa uzyskany z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • 2005 – tytuł magistra socjologii uzyskany z wyróżnieniem w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
 • 2006-2007 – pobyt badawczy Université Paris X Nanterre, Paryż; roczne stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej
 • 2003-2004 – pobyt naukowy w Ecole Normale Supérieure, Paryż
 • XI-XII 2002 - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paryż, Francja (XI-XII. 2002), realizacja projektu „Citoyenneté et cohésion sociale: l’immigré”
Zainteresowania naukowe
 • Specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących statusu jednostki w państwie, w szczególności w zagadnieniach dotyczących obywatelstwa, prawa migracyjnego oraz praw człowieka.
Wybrane publikacje polskie
 • 1. Obywatelstwo w procesie zmian, Wolters Kluwer, 2013, 350 str.
 • 2. Ustawa o Karcie Polaka. Komentarz (razem z Jackiem Jagielskim), Wolters Kluwer Polska 2008, 220 str.
 • 3. „Prawo o cudzoziemcach” (rozdz. XIX – 2 z prof. J. Jagielskim) [w:] Prawo administracyjne, M. Wierzbowski, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), LexisNexis 2009, str. 528-548
 • 4. „Dostęp do informacji publicznej” (rozdz. XVIII) [w:] Prawo administracyjne, M. Wierzbowski, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), LexisNexis 2013;
 • 5. „Prawo administracyjne materialne jako przedmiot badań” (razem z J. Jagielskim, M. Cherką, P. Gołaszewskim) [w:] Nowe Problemy Badawcze w Teorii Prawa Administracyjnego, J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Kolonia Limited 2009, str. 77-103;
 • 6. Glosa do wyroku z 3 XI 2009 w sprawie Lautsi v. Włochy, skarga nr 30814/06 (razem z P. Boreckim), Państwo i Prawo nr 4 /2010, str. 124-130;
 • 7. „Problemy skutecznego zwalczania dyskryminacji w świetle polskiej ustawy o równym traktowaniu” (razem z A. Śledzińską-Simon) [w:] Efektywność Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka, J. Jaskiernia (red.), Toruń 2012, str. 725-742;
 • 8. „Dyskusja parlamentarna na temat prawa o obywatelstwie we Francji w latach 90-tych XX. w.”, Studia Europejskie, nr 4/2007, str. 115-138;
 • 9. „Imigracja a tożsamość narodowa: między mitami a rzeczywistością. Przypadek Francji w latach 80. XX wieku” [w:] J. Zamojski (red.) Migracje i Społeczeństwa Współczesne, Migracje i Społeczeństwo t.12, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, str. 48-61;
 • 10. „Dostęp osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej”, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 3/2009, str. 70-82;
 • 11. „Obserwacje psychiatryczne - co zrobić, żeby było lepiej? (Seminarium, Warszawa, 30 VII 2007) , Państwo i Prawo, nr 1/2008, str. 128-129;
 • 12. „Obligatoryjność ekspozycji symbolu religijnego a wolność w sprawach wyznaniowych. Komentarz do wyroku ETPCz w sprawie Lautsi p. Wlochom” w: Wybór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, Tom IV, Biuletyn Biura Informacji Rady Europy, nr 4/2009, str. 5-16
 • 13. „Komentarz do wyników monitoringu stosowania przepisów antydyskryminacyjnych z zakresu prawa pracy” [w:] Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych. Raport z monitoringu, M.Wieczorek, K. Bogatko (red.), Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 2013 r., str. 61-71;
 • 14. D. Pudzianowska (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 418
 • 15. D. Pudzianowska, S. Łodziński, M. Szaranowicz-Kusz (red.), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, Semper, Warszawa 2015, ss. 197
 • 16. D. Pudzianowska, „Warunki nabycia i utraty obywatelstwa Unii Europejskiej. Czy dochodzi do autonomizacji pojęcia obywatelstwa Unii?” [w:] G. Baranowska, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość, ss. 141-155.
 • 17. D. Pudzianowska, Prawa wyborcze i inne prawa polityczne cudzoziemców z państw trzecich w Polsce [w:] D. Pudzianowska, S. Łodziński, M. Szaranowicz-Kusz (red.), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, Semper, Warszawa 2015, ss. 97-113
 • 18. D. Pudzianowska, Zagadnienie ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] D. Pudzianowska (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 45-66
Publikacje obcojęzyczne
 • 1. „Chapter 4: Same letter, new spirit: Nationality regulations and their implementation in Poland” (razem z Agatą Górny) [w:] Citizenship Policies in the New Europe, R. Baubock, B. Perchinig, W. Sievers (red.), Amsterdam University Press 2009, str. 123-149
 • 2. „Alleged existence of secret CIA facilities on Polish territory – in search of truth and accountability” (razem z A. Bodnarem) [w:] M. Nowak, R. Schmidt (red.) Extraordinary Renditions and the Protection of Human Rights, Studienreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte Bd. 20, 2010;
 • 3. “EUDO Citizenship Observatory. Country report: Poland”” (RSCAS/EUDO-CIT-CR 2009/14; razem z A. Górny), opublikowany przez European University Institute, na stronie internetowej projektu badawczego EUCITAC – European Union Democracy Observatory on Citizenship (eudo-citizenship.eu);
 • 4. Выигранное дело Алиции Тысёнц (application no. 5410/03, Tysiąc v. Poland, Judgment of 20 March 2007) Sravnitelnoe Konstitutsionnoe Obozrenie, nr 1(63)/2008, str. 1-3;
 • 5. Definitions of the main legal notions in the field of labour migration and irregular migration, working paper, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Consortium for Applied Research on International Migration – CARIM-East working paper:, published 2012; http://www.carimeast.eu/media/CARIM_East_paper_Pudzianowska.pdf
 • 6. Access to Electoral Rights Report. Poland., RSCAS/EUDO-CIT-ER 2013/17, EUDO Citizenship Observatory, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florence (eudo-citizenship.eu)
 • 7. D. Pudzianowska, K. Śmiszek (ed. prof. Ch. Tobler), Combating sexual orientation discrimination in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015, ss. 100
 • 8. D. Pudzianowska, M. Szczepanik, Ending Childhood Statelessness: A Study on Poland, working paper 03/15, European Network on Statelessness, ss. 20
 • 9. D. Pudzianowska, Political participation and voting rights of third-country nationals in Poland. In: Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU, The Institute of Sociology of the University of Warsaw and International Organisation for Migration, Warsaw 2014, ss. 50-62
 • 10. D. Pudzianowska, S. Łodziński, M. Szaranowicz-Kusz (ed.),Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU, The Institute of Sociology of the University of Warsaw and International Organisation for Migration, Warsaw 2014, publikacja w wersji internetowej dostępna na stronie www.iom.pl , ss. 111
 • 11. D. Pudzianowska, S. Łodziński, M. Szaranowicz-Kusz, Introduction. The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU. In: Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU, The Institute of Sociology of the University of Warsaw and International Organisation for Migration, Warsaw 2014
 • 12. D. Pudzianowska, S. Łodziński, M. Szaranowicz-Kusz, Concluding remarks. In: Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU, The Institute of Sociology of the University of Warsaw and International Organisation for Migration, Warsaw 2014
Wyróżnienia i nagrody
 • 2012 Nagroda Prezesa RM za pracę doktorską pt. „Współczesna instytucja prawna obywatelstwa w procesie zmian”
 • 2008-2010 Stypendium dla młodych naukowców „START” przyznawane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2006 Nagroda II stopnia im. Floriana Znanieckiego za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie socjologii przyznawana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 • 2003-2006 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • 2006-obecnie – ekspertka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • 2008-2012 – zastępca członka zarządu (alternate member) Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2011-obecnie – członkini rady Fundacji Pole Dialogu
 • 2009-2012 – ekspertka Rady Europy w projektach “Project on strengthening and protecting women’s and children’s rights in Ukraine” oraz “Preventing and combating violence against women and domestic violence in Ukraine”

Powrót do spisu