Szymon Jerzy Pawelec

Przebieg pracy naukowej
 • wicedyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (od 2011 r.);
 • członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (od 2010 r.);
 • adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie.
Wybrane publikacje polskie
 • Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • P. Kruszyński, B. Bieńkowska, C. Kulesza, Sz. Pawelec, P. Piszczek, Wykład prawa karnego procesowego, Temida 2, Białystok 2012
 • P. Kruszyński, Sz. Pawelec, M. Warchoł (red.), Europejski kodeks postępowania karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
 • Strona internetowa jako źródło dowodowe [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 7/2011 [wspólnie z B. Trętowskim]
 • Problemy ze stwierdzeniem popełnienia przestępstwa oszustwa przy zamachu na majątek spółki – angielska sprawa R v Rozeik [w:] B. Bieńkowska, D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część trzecia, Warszawa 2011
 • Długoterminowy najem i dzierżawa nieruchomości [w:] Studia Iuridica, tom 53, Warszawa 2011
 • O potrzebie poszanowania natury spółek kapitałowych w postępowaniu karnym w świetle zasady rzetelnego procesu [w:] J. Skorupka, W. Jasiński (red.), Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009 r., Warszawa 2010
 • Kontynuacja możliwości naprawienia szkody wobec podziału pokrzywdzonej spółki kapitałowej [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, Warszawa 2010
 • Od wniosku o skazanie bez rozprawy do negocjowania wyroków. Czy zmierzamy w stronę „plea bargaining”? [w:] C. Kulesza (red.), Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 • Oznaczanie towarów wprowadzanych do obrotu w standaryzowanych opakowaniach wielokrotnego użytku w aspekcie cywilnoprawnej i karnoprawnej ochrony znaków towarowych - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.03.2008 r. (IV CSK 445/07) [w:] Glosa nr 4/2009 [wspólnie z D. Korczyńskim]
 • Europejski kodeks postępowania karnego [w:] Przegląd Sądowy, nr 1/2009 [wspólnie z P. Kruszyńskim]
 • Konsensualizm procesowy w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wobec zasad reprezentacji spółek kapitałowych [w:] Studia Iuridica, tom 49, Warszawa 2008
 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie kodeksu karnego i innych ustaw w zakresie przepisów o przepadku [w:] Palestra, nr 9-10/2007. [wspólnie z P. Kruszyńskim]
 • Realizacja prawa poboru przy emisji akcji różnych rodzajów [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 9/2007
 • Podmiotowe ograniczenia prawa poboru w spółce akcyjnej [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 4/2007
 • Sea Transport of Radioactive Materials - Solving the Conflict within the International Law [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1/2006

Powrót do spisu