Andrzej Bielecki

Przebieg pracy naukowej
 • 1996 – magister (Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie handlowym obowiązującym na ziemiach polskich w XX wieku)
 • 1997-2003 doktorant w Instytucie Historii Prawa w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa
 • 2003 – doktor (Rozwój reasekuracji ubezpieczeń majątkowych na obszarze Polski do 1990 roku, ze szczególnym uwzględnieniem roli Towarzystwa Reasekuracji „Warta” S.A.)
 • od 2003 – adiunkt w Instytucie Historii Prawa w Katedrze Powszechnej Historii Prawa
Zainteresowania naukowe
 • Reasekuracja ubezpieczeń majątkowych
 • Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii
 • Administracja wojskowa Carskiej Rosji w XIX wieku
Wybrane publikacje polskie
 • książki:
 • 1) A.Bielecki, D.Szpoper Aleksander Meysztowicz – portret człowieka i polityka (stron 325) – Gdańsk 2001, wyd. Arche
 • 2) A.Bielecki, D.Szpoper, I.Zdanowski Przyczynki do historii prawa (stron 165) – Sopot 2000
 • 3) A.Bielecki [współautor] Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808-2008 (ss. 354) [red. Grażyna Bałtruszajtys], Warszawa 2008, Lexis Nexis
 • 4) A.Bielecki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 200-lecie istnienia. Zatrzymane w kadrze (ss.236), Warszawa 2008, Lexis Nexis
 • wybrane artykuły naukowe:
 • 1) A.Bielecki Trudne lata dwudzieste. Z historii Warty cz. 1, „Nasza Warta” 1998, nr 2
 • 2) A.Bielecki Lata trzydzieste: rozwój i tragiczny czas okupacji. Z historii Warty cz. 2, „Nasza Warta” 1998, nr 3
 • 3) A.Bielecki Reasekuracja na wyłączność. Z historii Warty cz. 3, „Nasza Warta” 1999, nr 3
 • 4) A.Bielecki, D.Szpoper Rys historyczny rozwoju instytucji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na tle wybranych rozwiązań prawnych innych państw europejskich, „Problemy Egzekucji – magazyn komorników sądowych” nr 8 (44) 2000r. (stron 71)
 • 5) A.Bielecki, D.Szpoper Aleksander Meysztowicz - Prezes Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej” w: Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego, t. II, (red. E. Feliksiak, M. Leś) - materiały pokonferencyjne międzynarodowej konferencji pt. „Wilno i Świat, dzieje środowiska intelektualnego” Białystok 2002
 • 6) A.Bielecki Z tradycji ubezpieczeń gospodarczych na Wydziale Prawa UW – prof. Witold Warkałło, „Prawo Asekuracyjne” 2004 r., nr 3, s. 65-73
 • 7) A.Bielecki Podstawy prawne i działalność reasekuracyjna w okresie funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, „Studia Iuridica” 2005, nr XLIV, s. 8-38
 • 8) A.Bielecki Kształtowanie się nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną w II RP, w: Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne.[red. D. Bogacz, M. Tkaczuk], Szczecin 2006, str. 163-184
 • 9) A.Bielecki Nadzór państwa nad działalnością reasekuracyjną i ubezpieczeniową w okresie funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, „Studia Iuridica” 2006, nr XLV, s. 9-18
 • 10) A.Bielecki Rozważania nad charakterem prawnym reasekuracji, „Studia Iuridica” 2007, nr XLVII, s. 9-17
 • 11) A.Bielecki Rys historyczny reasekuracji światowej do 1880 roku, „Studia Iuridica” 2008, nr XLVIII, s. 53-80
 • Wybrane artykuły popularno-naukowe:
 • 1) A.Bielecki Firma rodzinna, „Poradnik Gazety Prawnej” 2004 r., nr 47, str. 3-33
 • 2) A.Bielecki Jak najtaniej prowadzić firmę rodzinną „Poradnik Gazety Prawnej” 2005 r., nr 25, str. 3-40
 • 3) A.Bielecki Elektroniczny kontakt z urzędem „Poradnik Gazety Prawnej” 2006 r., nr 42, str. 3-39
Wyróżnienia i nagrody
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – 2004 rok
 • Stypendium JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – 2005 rok
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – 2007 rok
 • Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za prace związane z przygotowaniem publikacji jubileuszowej – album o Wydziale – 2008 rok
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Arbiter (od 2008 członek Prezydium) Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Polskim Związku Piłki Nożnej

Powrót do spisu