Magdalena Błaszczyk

Przebieg pracy naukowej
 • Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UW: 1998 – 2003
 • Stopień doktora nauk prawnych; rozprawa doktorska n/t „Prawnokarne instrumenty ochrony konkurencji w polskim systemie prawa”: 2003
 • Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW: 2003
Zainteresowania naukowe
 • Pogranicze prawa karnego i innych dziedzin prawa, w tym zwłaszcza: prawo karne gospodarcze; prawo karne skarbowe; prawnokarna ochrona własności intelektualnej
 • Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • Pozakodeksowe prawo karne
Wybrane publikacje polskie
 • Nowe przepisy karne ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cz. I, Monitor Prawniczy 23/2003
 • Nowe przepisy karne ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cz. II, Monitor Prawniczy 24/2003
 • Instytucja zatarcia skazania w polskim prawie karnym, Studia Iuridica 46/2006
 • Pozakodeksowe prawo karne – czy utrzymać status quo? (w:) Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman, red. L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2005
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW: 2002 – 2003
 • Przedstawiciel nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW: 2008 –
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW ds. jakości kształcenia: 01.2009
 • Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i doktorantów: 2008

Powrót do spisu