Zbigniew Maciej Cywiński

Przebieg pracy naukowej
 • 1985 – 1994 asystent w Katedrze nauk o Państwie i Prawie, a następnie w Katedrze Socjologii Prawa WPiA UW;
 • 1988/1989 stypendium naukowe w Uniwersytecie Państwowym w Rydze pod kierunkiem prof. Andrisa Plotnieksa;
 • 1987 – 1990 wykonawca w zespole pracującym nad tematem badawczym Wzory lokalnych działań zbiorowych i czynniki ich przemian w ramach badań CPBP 09.8.1 Rozwój regionalny - Rozwój lokalny - Samorząd terytorialny;
 • 1990 w wyniku zmian organizacyjnych – zatrudniony w Zakładzie (dziś Katedrze) Socjologii Prawa;
 • 1994 obrona dysertacji doktorskiej: Dualizm i nihilizm rosyjskiej idei prawnej w koncepcjach M.A.Reisnera, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Turskiej;
 • od 1994– adiunkt w Katedrze Socjologii Prawa;
 • 1994 – 1996 wykonawca w badaniach statutowych Jakiego prawa Polacy potrzebują;
 • od 1999 zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Państwie i Prawie;
 • 2007 – 2009 jeden z głównych wykonawców w badaniach Ekskluzja prawna – jej współczesne formy, uwarunkowania i wpływ na funkcjonowanie państwa (grant badawczy MNiSW Nr 110016 31/2877)
Zainteresowania naukowe
 • tradycje i kultury prawne (ze szczególnym uwzględnieniem tradycji prawnej Zachodu i rosyjskiej tradycji prawnej);
 • ideologie prawne i postawy wobec prawa manifestujące się historycznie w Rosji i Związku Sowieckim;
 • historyczne i współczesne manifestacje nihilizmu prawnego i innych form antylegalizmu;
 • dynamika zmian treści ideologii sprawiedliwości i egalitaryzmu prawnego, nierówności wobec prawa;
 • wykluczenie prawne
Wybrane publikacje polskie
 • Społeczno - ekonomiczna interpretacja prawa karnego J.B.Paszukanisa, "Nowe Prawo", Nr 4, 1987, s. 78 – 91;
 • Prawo jako ideologia kompromisu w ujęciu M.A.Reisnera, w: [zbior.], Prawo i społeczeństwo obywatelskie. Studia i szkice dedykowane profesor Annie Turskiej, Warszawa, 1990, s. 135 – 177;
 • Uwagi o nihilizmie prawnym, „Studia Iuridica” z. XXXIV,1997, s. 7 – 24;
 • Idealny prawotwórca, a rzeczywisty prawodawca. Posłowie w badaniach »Jakiego prawa potrzebują Polacy?«, w: A. Turska, Z. Cywiński, A. Kojder, E. Łojko, Społeczne wizerunki prawa. Z badań „Jakiego prawa Polacy potrzebują?” , Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 93 – 140;
 • Zaniechana rewolucja. Rzecz o polskim prawie ostatniej dekady XX wieku, w: [zbior.], Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000, s. 75 – 98;
 • Między samoderžaviem a nihilizmem – rosyjskie dyskusje o państwie prawnym u zarania XX wieku, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, Nr 2/2003, s. 59 – 84.
 • Sprawiedliwość przeciwko prawu. Rosyjskie spory o prawo i sprawiedliwość, w: Jerzy Kwaśniewski [red.] Normatywność współczesnej Polski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 207 – 255;
 • Krytyka i ignorancja. Uwagi o krytykowaniu prawa i atakowaniu prawników, inspirowane listem Lwa Tołstoja „O prawie”, [w:] Jan Majchrowski [red.] Państwo – prawo – polityka w przestrzeni konstytucyjnej. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Piotra Winczorka na Uniwersytecie Warszawskim., LIBER, Warszawa 2007, s. 99 – 109;
 • U źródeł terroru: nihilizm prawny a wykluczenie prawne. Przypadek rosyjski w: Jerzy Kwaśniewski, Jan Winczorek [red.], Idee naukowe Adama Podgóreckiego, IPSiR UW i PTS, Warszawa 2009, s. 261 – 284.
Wyróżnienia i nagrody
 • wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora UW
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • 1995 – do dziś członek Zarządu Sekcji Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (dwukrotnie pełnił funkcję Sekretarza Sekcji);
 • 2002 członek zespołu powołanego przez Prezydenta RP dla opracowania projektu ustawy referendalnej;

Powrót do spisu