Anna Dubowik

Przebieg pracy naukowej
 • 1985 - magister prawa; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1986 – 1987 asystent w Instytucie Pracy i Polityki Socjalnej
 • 1987 – 1988 asystent w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1990 - 1991 Rheinische Friedriech-Wilhelms-Universität Bonn, Republika Federalna Niemiec Magister der Rechtsvergleichung
 • od 1988 wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na WPiA UW
Zainteresowania naukowe
 • kształtowanie i zmiana treści stosunku pracy
 • autonomiczne źródła prawa pracy
 • zatrudnienie w sferze publicznej (prawo urzędnicze),
 • pozaumowne podstawy stosunku pracy,
 • zbiorowe prawo pracy
Wybrane publikacje polskie
 • Autorstwo około 50 publikacji naukowych wydawanych w formie książek (współautorstwo), artykuły i glosy.
 • Komentarze do ustaw o pracownikach urzędów państwowych i o służbie cywilnej (Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, aktualizowane wydania wymiennokartkowe),
 • Wątpliwości wokół trybu zmian stosunku pracy z mianowania [w:] Prawo Pracy. Z Aktualnych zagadnień. Materiały konferencji. Tykocin 8 - 10 maja 1998 r., pod red. W. Sanetry, Białystok 1999. Wyd. Temida., s. 95 - 118.
 • Trwałość stosunków pracy mianowanych urzędników państwowych a przekształcenia struktur państwa. Uwagi na tle reform z lat 90 - tych, [w:] Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. Walerian Sanetra, Temida 2, Białystok 2001,
 • Pracownicy urzędów państwowych w dobie reform administracji publicznej, [w:] Prawo Pracy. Zabezpieczenie Społeczne (z aktualnych zagadnień), red. Bolesław Maciej Ćwiertniak, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole 2001
 • Zakładowa organizacja związkowa po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2003 nr 9, s. 19-27
 • Prawo zrzeszania się w związki zawodowe pracowników sektora publicznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002 nr 6 s. 18-27
 • Regulaminy pracy po nowelizacji kodeksu pracy. Sytuacja pracodawców nie zobowiązanych do ustalania regulaminów, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2004 nr 3, s. 8 - 15.
 • Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy a reforma prawa pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2004 nr 6, s. 2 - 9
 • Dodatkowe zatrudnienie i inne zajęcia pracowników sfery publicznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005 nr 10, s. 15 - 23
 • Nowe zasady naboru do służby cywilnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006 nr 2, s. 19-25.
 • Liczba członków zakładowej organizacji związkowej jako czynnik determinujący jej status, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006 nr 9, s. 17-23
 • Wzmożona trwałość stosunku pracy z mianowania, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2007 nr 9, s. 18 – 26
 • Zwolnienia grupowe a prawo pracowników do ponownego zatrudnienia - nowe tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008 nr 10, s. 24- 29
Wyróżnienia i nagrody
 • Nagrody Rektora UW w roku 2005 oraz 2007
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Wykłady dla członków korpusu służby cywilnej
 • Opinie prawne dotyczące projektów ustaw związanych z zatrudnieniem w sferze publicznej

Powrót do spisu