Tomasz Marcin Giaro

Przebieg pracy naukowej
 • 1972 magisterium na WPiA UW pod kierunkiem Prof. Henryka Kupiszewskiego
 • 1974-75 studia podyplomowe w Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile na Uniwersytecie w Camerino
 • 1978 doktorat na WPiA UW pod kierunkiem Prof. Henryka Kupiszewskiego
 • 1984-85 stypendium Fundacji Alexandra Humboldta na Uniwersytecie w Bonn
 • 1988 habilitacja na WPiA UW
 • 1990-2006 praca w Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem
 • 1994-95 profesura kontraktowa na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem (2 semestry)
 • 1996 profesura kontraktowa na Wydziale Prawa Freie Universität w Berlinie (1 semestr)
 • 1999-2000 wykład zlecony „Historia państwa i prawa rzymskiego” na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Giessen (1 semestr)
 • 2002-04 kierownictwo projektu „Modernizacja praw wschodnioeuropejskich od początku XIX wieku” w Max-Planck-Institut
 • 2004-06 kierownictwo projektu „Kultura prawna nowoczesnej Europy Wschodniej” ze środków Fundacji Volkswagena
 • 2006- kierownictwo serii wydawniczej „Kultura prawna nowoczesnej Europy Wschodniej” w Max-Planck-Institut
 • 2006- powrót do pracy na WPiA UW
 • 2006-2008 dodatkowe zatrudnienie jako profesor wizytujący na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2007 mianowanie na stanowisko profesora UW
 • 2009 nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych
 • 2010 cykl 15 wykładów „European Legal Tradition” na Uniwersytecie Florydy (Gainesville) w USA
 • 2011 mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego
Zainteresowania naukowe
 • prawo rzymskie i jego recepcja
 • modele i metodyka romanistyki
 • historia prawa europejskiego
 • europejska tradycja prawna
 • prawoznawstwo porównawcze
 • teoria ustrojów totalitarnych
 • status naukowy dogmatyki prawa
 • metodologia nauk prawnych
 • teoria argumentacji prawniczej
Wybrane publikacje polskie
 • Wykładnia bez kodeksu, w: Piotr Winczorek (ed.) Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa 2005, 13-27
 • Rzymski zakaz nadużycia praw podmiotowych w świetle nowej jurysprudencji pojęciowej, Zeszyty Prawnicze Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6.1 (2006) 279-300
 • ‘Abusus iuris’ a nadużycie prawa, w: Zeszyty Prawnicze Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7.1 (2007) 273-291
 • Interpretacja jako źródło prawa – dawniej i dziś, w: Studia Prawnoustrojowe Uniw. Warmińsko-Mazurskiego 7 (2007) 243-253
 • Cywilizacja prawa rzymskiego i problemy współczesnej romanistyki, w: Acta Univ. Wratislaviensis Prawo 305 (2008) 69-78
 • Racjonalność prawnicza jako sztuka kompromisu, w: M. Wyrzykowski (ed.), Rozumność rozumowań prawniczych, Warszawa 2008, 207-233
 • Leon Petrażycki i ekonomiczna analiza prawa, w: H. Izdebski (ed.), Nauka i nauczanie prawa, Warszawa 2009, 211-239
 • Wartości w języku prawnym i dyskursie prawniczym, w: Preambuła Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2009, 13-21
 • Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009, stron 584 (przy współpracy Wojciecha Dajczaka i Franciszka Longchamps de Bérier).
 • Wartość prawna wolności i jej źródła antyczne, w: E. Kozerska et al. (eds.), Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym, Toruń 2010, 13-27
 • Czy Rzymianie byli ludem prawa? Problemy porównań diachronicznych, w: J. Przygodzki, M.J. Ptak (eds.), Społeczeństwo, a władza, Wrocław 2010, 115-129
 • Czy w przewidywalnej przyszłości powstanie europejskie prawo zobowiązań?, Forum Prawnicze 1 (2010) 66-88
 • Prawo handlowe czy gospodarcze? Kilka modeli historycznych, w: Prawo handlowe XXI wieku. Księga Jubileuszowa J. Okolskiego, Warszawa 2010, 166-182
 • Prawo rzymskie. Trener akademicki, Warszawa- Bielsko Biała 2010, stron 198 (z W. Dajczakiem i F. Longchamps de Bérier)
 • Prawo i historia prawa w dobie globalizacji, w: T. Giaro (ed.), Prawo w dobie globalizacji, Warszawa 2011, 75-88
 • Rzymskie prawdy prawnicze. Eksperyment myślowy, w: Księga Pamiątkowa T. Erecińskiego, Warszawa 2011, 2959-2982
Publikacje obcojęzyczne
 • Absurditätsargumente in der römischen Jurisprudenz. Ein Überblick, w: Orbis Iuris Romani 11 (2006) 31-61
 • Modernisierung durch Transfer – Schwund osteuropäischer Traditionen, w: T. Giaro (ed.) Rechtskulturen des modernen Osteuropa, tom I, Frankfurt a.M. 2006, 275-344
 • Alt- und Neueuropa, Rezeptionen und Transfers, w: T. Giaro (ed.) Rechtskulturen des modernen Osteuropa, tom II, Frankfurt a.M. 2007, 273-317
 • Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment, Frankfurt a.M. 2007, stron 767
 • Gibt es noch eine Wissenschaft vom Recht?, w: Leges sapere. Studia i prace dedykowane J. Sondlowi, Kraków 2008, 155-169
 • Afrikan und die reductio ad absurdum, w: J.D. Harke (ed.), Africani Quaestiones, Berlin-Heidelberg-Dordrecht 2011, 1-15
 • Tradition und Geschichte als Grenzen der Auslegungsfreiheit im Privatrecht, w: J. Stelmach, R. Schmidt (eds.), Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, Warszawa 2011, 223-241
 • Praxeologische Folgerungen in der römischen Jurisprudenz, w: Homenaje A. Guzmán Brito, vol. II, Alessandria 2011, 611-628
 • Романистика как фактор унификации европейских правовых систем, w: Ius Antiquum 15 (2005) 177-201
 • Правовая традиция Восточной Европы, w: Цивилистические исследования 2 (2005) 127–147
 • ‘Оставим немцам эти детские отклонения!’, w: Ius Antiquum 18 (2006) 180-191
 • Запад на Востоке. Модернизация восточноевропейского права, w: Цивилистические исследования 3 (2007) 173-199
 • Леон Петражицкий и экономический анализ права, w: Научные труды Московской академии экономики и права 24 (2009) 454-486
 • Европейская история частного права: инструмент унификации права и продукт смешения категорий, w: Цивилистические исследования 4 (2010) 10-57
 • L'argumentation dogmatique et l'argumentation scientifique, w: Rechtshistorisches Journal 13 (1994) 271-304
 • L'art de comparer les cas, w: Per G. Lombardi. Studia et documenta historiae et iuris 60 (1994) 507-531
 • Roman law always dies with a codification, w: A. Dębiński, M. Jońca (eds.) Roman Law and European Legal Culture, Lublin 2008, 15-26
 • Poland, w: S.N. Katz (ed.), The Oxford International Encyclopedia of Legal History, vol. IV, Oxford-New York 2009, 330-332
 • Legal Tradition of Eastern Europe. Its Rise and Demise, Comparative Law Review (Special Issue: The Construction of Legal Traditions) 2.1 (2011) 1-23
 • Knowledge of Law as Knowledge of Facts, w: T. Giaro (ed.), Roman Law and Legal Knowledge, Warszawa 2011, 215-241
 • Problemi romani e problemi romanistici in tema di matrimonio, w: J. Urbanik (ed.) Marriage, Warszawa 2005, 83-110
 • Le radici comuni del diritto europeo, Roma 2005, stron 261 (przy współpracy P.G. Monateri i A. Somma)
 • Diritto come prassi. Vicende del discorso giurisprudenziale, w: Studi in onore di L. Labruna, vol. IV, Napoli 2007, 2233-2261
 • L’Occidente in Oriente. Modernizzazione del diritto, w: Scritti per G. Franciosi, vol. III, Napoli 2007, 1075-1098
 • Dal soft law moderno al soft law antico, w: A. Somma (ed.), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Torino 2009, 83-99
Wyróżnienia i nagrody
 • 1979 indywidualna nagroda stopnia pierwszego Rektora UW za Osiągnięcia w Dziedzinie Badań Naukowych
 • 1983 indywidualna nagroda stopnia trzeciego Ministra Nauki za Osiągnięcia w Dziedzinie Badań Naukowych
 • 2011 Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • 2007-2008 Kierownik Studium Doktoranckiego na WPiA UW
 • 2007-2010 członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 • 2008- juror konkursu tygodnika Polityka „Zostańcie z nami!”
 • 2008- członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego czasopisma „Цивилистические исследования. Ежегодник гражданского права”
 • 2008- członek Rady Programowej czasopisma „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”
 • 2008-2012 Prodziekan WPiA UW ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej
 • 2010 - członek Rady Programowej czasopisma „Forum Prawnicze”
 • 2010 - członek Komitetu Naukowego „Polish Law & Economics Conference”
 • 2011-2014 członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 • 2011-2014 zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN
 • od 2012 członek międzynarodowej rady naukowej czasopisma „Annaeus. Anales de la Tradición Romanística” (Sevilla)
 • od 2013 redaktor naczelny czasopisma „Studia Iuridica”
 • od 2014 członek Academic Review Board czasopisma “University of Warsaw Journal of Comparative Law”
 • od 2014 członek Rady Programowej przy Stacji Naukowej PAN w Rzymie

Powrót do spisu