Ewa Jolanta Gruza

Przebieg pracy naukowej
 • 1980-1984 – studia na Wydziale Prawa i Administracji UW
 • 25.06.1984 – uzyskanie tytułu mgr prawa
 • 27.05.1993 – uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych
 • 08.12. 2003 – kolokwium habilitacyjne i stopień dr hab. nauk prawnych
 • 01.02.1007 – profesor nadzwyczajny UW
 • 1987 – ukończona aplikacja prokuratorska
 • 1994 – staż naukowy DePaul University, Chicago
 • od 1997 – biegły Sądu Okręgowego w Warszawie w dziedzinie badań dokumentów
Zainteresowania naukowe
 • taktyka kryminalistyczna, prawo dowodowe, psychologia sądowa, teoria opiniowania, ekspertyza biegłych oraz szeroko rozumiana problematyka policyjna
Wybrane publikacje polskie
 • Okazanie. Problematyka kryminalistyczna. Wydawnictwo Comer, Toruń, 1995
 • Straż gminna /miejska/. Komentarz do przepisów, zadania, uprawnienia, status, akty prawne. Wydawnictwo Comer, Toruń, 1996 (współautorsko: D.Żebrowska)
 • Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna. Wydawnictwo Zakamycze, 2003 Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa, 2008 (współautorsko z M. Gocem i J. Moszczyńskim)
 • Polska Bibliografia Kryminalistyczna, tom III (lata 1980-1989), Warszawa, 2008 (red. naukowa współautorsko z B. Hołystem, T. Tomaszewskim, M. Gocem)
 • Przyczynek do zagadnienia dopuszczalności i wykorzystywania dowodów naukowych w postępowaniu karnym. Przegląd Sądowy nr 7-8,1995
 • Programy ochrony świadka. Prokuratura i Prawo nr 2,1998
 • Etyczne aspekty działalności biegłego. w: Księga Pamiątkowa prof. A.Szwarca, Wrocław, 2001
 • Kryminalistyczne aspekty przesłuchania świadka. Problemy Kryminalistyki Nr 236, 2002
 • O błędach i ich przyczynach w opiniach biegłych. w: Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa prof. M.Kulickiego, Wyd. UMK Toruń, 2004
 • Ratio est anima legis czyli jak „biegli” są biegli sądowi. W: Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. G. Rejman. Wyd. Liber, Warszawa, 2005
 • Procesowo-kryminalistyczne aspekty podsłuchu. Studia Iuridica tom 46, 2007 (współautorsko z A. Rasz)
 • Domniemanie – hipoteza – dowód - czyli prawdopodobieństwo w kryminalistyce. Matematyka, Społeczeństwo, Nauczanie. Zeszyt nr 40, 2008
Publikacje obcojęzyczne
 • Rekognice v polskem procesnim pravu. Ceskoslovenska Kriminalistika nr 3,1988
 • Preservation and use of traces revealed during the search of the scene of burglary. Forensic Science International, 46(1990). (współautor - T. Tomaszewski)
 • Utajeni totoznosti svedka v polskem trestnim procesu. Kriminalistika No 4,1998
 • Eksperto isvada rungtyniskumo principo kontekste. Jurisprudencija nr 22(14), Vilnius 2001
 • Some Remarks on Forgeries of Bank Cheques. w: Document various specifications, Nr 3, 2002
 • Some remarks about giving grounds of writing knowledge opinions. w: Contemporary Problems of Proof From a Document. Wrocław, 2002
 • Graphology and Forensic Handwriting Examination. w: Document various specifications, Nr 5, 2002
 • Use of Closed Circuit Television (CCTV) Recordings in Criminalistic Expertise. w: Kriminalistika Ir Teismo Ekspertize: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 2007 (red. E.V. Kurapka, H. Malewski) – współautorsko z P. Waszkiewiczem
Wyróżnienia i nagrody
 • 2004 – nagroda Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego za najlepszą pracę roku w dziedzinie kryminalistyki
 • Nagrody Rektora UW
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • 1997-2001 i 2007-2013 Vice Przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
 • 2001-2007 – członek Zarządu Głównego i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
 • 1993-2005 – Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UW
 • od 2004 – audytor Polskiego Centrum Akredytacji
 • członek Trybunału Stanu V i VI kadencji Sejmu RP
 • 2008-2012 – Kierownik Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu
 • 2009-2012 – Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego

Powrót do spisu