Robert Zygmunt Jastrzębski

Przebieg pracy naukowej
 • 1996 magister nauk prawnych (Diploma Honorificum), WPiA UW
 • 1997 – 2001 doktorant, WPiA UW
 • 2001 doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Historii Ustroju i Prawa Polskiego
 • 2009 habilitacja, WPiA UW
 • 2012 profesor, WPiA UW
 • 2015 r. Kierownik Pracowni Prawa Polskiego XX wieku
Zainteresowania naukowe
 • Historia ustroju i prawa polskiego
 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo wekslowe i czekowe
 • Prawo składowe
Wybrane publikacje polskie
 • I. Wykaz pozycji książkowych:
 • 1. Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003, Liber, ss. 254;
 • 2. Domy składowe. Umowa składu. Dowody składowe. Komentarz do ustawy, Warszawa 2004, Dom Wydawniczy ABC, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, ss. 341;
 • 3. Giełdy towarowe. Komentarz, (współautor: M. Dul), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, ss. 339;
 • 4. Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce, (współautor: M. Dul), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007, ss. 295;
 • 5. Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno – prawnych w II Rzeczypospolitej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, ss. 503;
 • 6. Historia ustroju i prawa polskiego. Testy i kazusy, praca zbiorowa pod red. A. Rosner, Warszawa 2010; 2012;
 • 7. Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza. Działalność. Współczesność, Warszawa 2014, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 286
 • 8. Małe Konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 – 1947 – 1992, redakcja naukowa z Markiem Zubikiem, Warszawa 2014, Wydawnictwa Sejmowe, ss. 179;
 • 9. Lex Zoll, Zarys prawno – ekonomiczno – historyczny, Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska, ss. 332;
 • II. Wykaz publikacji zawartych w książkach:
 • 10. Na rozdrożach prawa wekslowego II Rzeczypospolitej, (w:) Wielokulturowość Polskiego Pogranicza. Ludzie – Idee – Prawo, pod red. A. Lityńskiego, P. Fiedorczyka, Białystok 2003, s. 617 – 631;
 • 11. Przerachowanie zobowiązań prywatno – prawnych w II Rzeczypospolitej, (w:) Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno – historyczne, pod. red. D. Bogacza, M. Tkaczuka, Szczecin 2006, s. 707 – 723;
 • 12. Protest wekslowy w praktyce notarialnej, (w:) Notariat na ziemiach polskich w XIX/XX wieku. Ustawodawstwo. Edukacja. Piśmiennictwo, pod. red. S. Piątkowskiego, K. Skupieńskiego, Radom 2006, s. 163 – 184;
 • 13. Supiński Leon Władysław, (w:) Polski Słownik Biograficzny, Strzelecki Wiesław – Surma Czesław, Tom XLV, Polska Akademia Nauk Polska Akademia Umiejętności, Warszawa – Kraków, 2007 – 2008, s. 628 – 631;
 • 14. Konstytucyjność aktów ustawodawczych w judykaturze II Rzeczypospolitej, (w:) Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, Warszawa 2009, s. 48 – 69;
 • 15. Skuteczność prawa w dobie kryzysu gospodarczego na przykładzie II Rzeczypospolitej, (w:) Skuteczność prawa, pod red. T. Giaro, Warszawa 2010; ss. 49 – 60;
 • 16. Kryzys gospodarczy lat 30. a polskie prawodawstwo, (w:) Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno – prawne i ekonomiczno – społeczne w ujęciu aksjologicznym, red. naukowa J. Oniszczuk, Warszawa 2010, ss. 259 – 284;
 • 17. Stabilizacja i współczesne funkcje polskiego prawa wekslowego, (w:) Prawo Handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, pod red. Małgorzaty Modrzejewskiej, Warszawa 2010, s. 323 – 337;
 • 18. Polityka inflacyjna państwa polskiego w XX wieku a interes prywatny. Zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne, (w:) Interes publiczny a interes prywatny w prawie, pod red. T. Giaro, Warszawa 2013, s. 19 – 35;
 • 19. Polityka oddłużeniowa lat 30. a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, (w:) Metamorfozy społeczne 8. Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów, pod red. Janusza Żarnowskiego, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 167 – 187;
 • 20. Dekret walutowy z 1934 r. (Geneza – praktyka – znaczenie), (w:) Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych), red. J. Łazor, W. Morawski, Wrocław 2014, s. 145 – 160;
 • 21. Przedmowa do książki: R. Rybarski, Nauka skarbowości, Warszawa 2015, s. 7 – 24;
 • 22. Polskie regulacje ustawowe w zakresie zatrudnienia nauczycieli akademickich w XX wieku, (w:) Zatrudnienie nauczycieli akademickich, red. naukowa W. Sanetra, Warszawa 2015, s. 44 – 62;
 • 23. Prawne instrumenty realizacji ochronnej polityki przestrzennej państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Instytucja conservation easement na tle polskiego systemu prawnego (współautor: K. Piórecki), (w:) Misja Publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z Prawa i Administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. II, Wrocław 2016, s. 33 – 51;
 • 24. Zagadnienia prawne reform agrarnych na ziemiach polskich w XX wieku, (w:) Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, red. naukowa P. Litwiniuk, Warszawa 2016, s. 17 – 37
 • III. Wykaz pozycji czasopiśmienniczych:
 • 25. Zastaw na wekslu, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 1997, Nr 5 (587), s. 23 – 25;
 • 26. Wykorzystanie funkcji kredytowej weksla, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1998, Nr 3 (597), s. 23 – 27;
 • 27. Dyscyplinowanie organów administracji w ustawie o NSA, ,,Gazeta Prawna”, Nr 26 (225), 30 czerwca – 6 lipca 1998 r., s. 43;
 • 28. Domy składowe, ,,Gazeta Prawna”, Nr 31 (282), 3 – 9 sierpnia 1999 r., s. 14 – 15;
 • 29. Wyręczenie wekslowe, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999, Nr 10 (616), s. 16 – 19;
 • 30. Prawne regulacje funkcjonowania domów składowych w Polsce, ,,Państwo i Prawo” 1999, z. 10 (644), s. 62 – 73;
 • 31. Dowody składowe w prawie polskim, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999, Nr 11 (617), s. 2 – 5;
 • 32. Prawne regulacje funkcjonowania domów składowych w II Rzeczypospolitej, ,,Studia Iuridica”, t. 37 – Miscellanea, Warszawa 2000, s. 41 – 60;
 • 33. Pojedyncze dowody składowe, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2000, Nr 7 – 8 (625 – 626), s. 34 – 37;
 • 34. Prawo wekslowe w dawnej Rzeczypospolitej, ,,Czasopismo Prawno – Historyczne” 2003, Tom LV, z. 1, s. 43 – 60;
 • 35. Czek i jego funkcje w II Rzeczypospolitej, ,,Studia Iuridica”, t. 42 – Miscellanea, Warszawa 2003, s. 77 – 104;
 • 36. Funkcja kredytowa czeku, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2003, Nr 8 (662), s. 2 – 9;
 • 37. Samorząd gospodarczy. Izba Domów Składowych, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, Nr 10 (676), s. 2 – 11;
 • 38. Składowy Fundusz Gwarancyjny; ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 2 (680), s. 12 – 16;
 • 39. Kredyt warrantowy, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2006, nr 2 (692), s. 25 – 30;
 • 40. Protest wekslowy w prawie polskim. Geneza. Historia. Znaczenie współczesne, ,,Studia Prawa Prywatnego” 2006, z. 3, s. 103 – 134;
 • 41. Protest wekslowy w orzecznictwie sądowym – cz. 1, ,,Monitor Prawniczy” 2006, nr 20, s. 1120 – 1124;
 • 42. Protest wekslowy w orzecznictwie sądowym – cz. 2, ,,Monitor Prawniczy” 2006, nr 21, s. 1170 – 1174;
 • 43. Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce (cześć I), ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2006, nr 7 (697), s. 25 – 31;
 • 44. Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce (cześć II), ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2006, nr 8 (698), s. 25 – 32;
 • 45. Działalność giełd towarowych w Polsce w latach 1946 – 1950, ,,Czasopismo Prawno – Historyczne” 2006, tom LVIII, z. 2, s. 273 – 290;
 • 46. Recenzja książki: A. Witkowskiego, Podatki państwowe w Polsce w latach 1944 – 1950, Przemyśl 2005, (w:) ,,Czasopismo Prawno – Historyczne” 2006, tom LVIII, z. 2, s. 351 – 353;
 • 47. Zapłata weksla własnego z klauzulą ,,bez protestu”. Glosa, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2007, nr 8 (710), s. 30 – 32;
 • 48. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (prawo połowu przyznane na podstawie regulacji uwłaszczeniowych z XIX wieku na obszarze dawnego Królestwa Kongresowego), Glosa do postanowienia z 7 V 2008, SK 14/06, ,,Państwo i Prawo” 2010, z. 1 (767), s. 121 – 126;
 • 49. Wykładania historyczna we współczesnej judykaturze, ,,Przegląd Sądowy” 2010, z. 1, s. 91 – 111;
 • 50. Konstytucyjność aktów ustawodawczych w judykaturze II Rzeczypospolitej, ,,Przegląd Sejmowy” 2010, nr 2, s. 75 – 97;
 • 51. Geneza i znaczenie klauzuli rebus sic stantibus w polskim prawie prywatnym, (w:) ,,Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, tom XIII, Kraków – Lublin – Łódź 2010, s. 155 – 166;
 • 52. Między nominalizmem a waloryzacją – judykatura in statu nascendi II Rzeczypospolitej, ,,Czasopismo Prawno – Historyczne” 2011, tom LXIII, z. 1, s. 113 – 146;
 • 53. Dematerializacja papierów wartościowych. Na marginesie pracy J. Jastrzębskiego: Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji, Warszawa 2009, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 4 (754), s. 30 – 36;
 • 54. Kodyfikacja i unifikacja polskiego prawa czekowego, ,,Miscellanea Historico – Iuridica” 2011, tom X, s. 99 – 117;
 • 55. Recenzja książki Marzenny Paszkowskiej, Nauka prawa karnego w środowisku ,,Gazety Sądowej Warszawskiej” (1873 – 1918), Warszawa 2010, ,,Forum Prawnicze” 2011, nr 6, s. 78 – 81;
 • 56. Wykorzystanie weksla gwarancyjnego in blanco w prawie pracy, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, Nr 7, s. 2 – 17;
 • 57. Racjonalność ustawodawcy gospodarczego. Uwagi w związku z uchyleniem ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.), ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, Nr 10 (772), s. 10 – 16;
 • 58. Kodeks cywilny austriacki (ABGB) a wykonanie zobowiązań pieniężnych w II Rzeczypospolitej, ,,Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2013, Tom 6 (3), s. 267 – 276;
 • 59. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ,,Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2013, Nr 4 (40), s. 167 – 174;
 • 60. Polityka deflacyjna II Rzeczypospolitej a prawo lat trzydziestych XX wieku, ,,Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2013, tom XVI, s. 269 – 282;
 • 61. Między władzą wykonawczą a sądowniczą. Ewolucja rozstrzygania sporów kompetencyjnych na ziemiach polskich w XX i XXI wieku, ,,Z Dziejów Prawa”. Tom 7 (15). Katowice 2014. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3325, s. 279 – 294;
 • 62. Prawo handlowe in statu nascendi II RP – pojęcie i zagadnienia kodyfikacyjne, ,,Przegląd Prawa Handlowego” 2015, Nr 5, s. 50 – 58;
 • 63. Kredyt hipoteczny w walucie – czyli dla kogo zysk, a dla kogo ryzyko?, ,,Gazeta Finansowa” z 19 – 25 czerwca 2015 r., Nr 25, s. 10 – 11;
 • 64. Kredyt hipoteczny w walucie zagranicznej. Uwagi na marginesie tzw. frankowiczów, ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2015, Nr 9 (807), s. 2 – 7;
 • 65. Prawo prywatne międzydzielnicowe. Zarys problematyki, ,,Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2015, Tom 8 (3), s. 277 – 298
 • 66. Reprywatyzacja w państwie polskim z punktu widzenia historii prawa, ,,Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe. Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów”, t. III, Warszawa 2016, s. 7 – 24
 • IV. Wykaz publikacji elektronicznych:
 • 65. Ustawa o domach składowych. Komentarz, System Informacji Prawniczej Lex, r. 2005;
 • 66. Giełdy towarowe. Komentarz, System Informacji Prawniczej Lex, r. 2006;
 • 67. Giełdy towarowe, www.agroportal.pl/AgroEncyclopedia;
 • 68. Geneza giełd, www.agroportal.pl/AgroEncyclopedia;
 • 69. Giełdy towarowe na ziemiach polskich, www.agroportal.pl/AgroEncyclopedia;
 • 70. Giełdy towarowe w II Rzeczypospolitej, www.agroportal.pl/AgroEncyclopedia;
 • 71. Funkcjonowanie giełd towarowych w latach 1946 – 1950, www.agroportal.pl/AgroEncyclopedia;
 • 72. Współczesne giełdy towarowe, www.agroportal.pl/AgroEncyclopedia;
 • 73. Tworzenie rynku, nowe zasady i nowe transakcje, www.agroportal.pl/AgroEncyclopedia;
 • 74. Konstytucyjność aktów ustawodawczych w judykaturze II Rzeczypospolitej;
 • www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps97.pdf
 • 75. Opinia prawna, na zamówienie Biura Analiz Sejmowych, na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy zawartego w druku sejmowym nr 1752; www.orka.sejm.gov.pl
Wyróżnienia i nagrody
 • 1996 dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem (Diploma Honorificum)
 • Stypendium Naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2004, 2005, 2006, 2007)
 • Nagroda indywidualna JM Rektora UW (2003, 2004, 2006)
 • Nagroda Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa w roku akademickim 2008/2009
 • Nagroda Zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w dziedzinie działalności naukowej za monografię pt. Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych)
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim (2002 – 2004; 2015/2016)
 • ekspert w pracach Podkomisji Sejmowej utworzonej z: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach, które zajęły się projektami ustaw: 1) o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw; 2) o składowaniu artykułów rolnych
 • ekspert w pracach związanych z organizacją Izby Domów Składowych oraz Składowego Funduszu Gwarancyjnego; statutu izby, w tym twórca regulaminu funduszu oraz wzoru dowodu składowego
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej WPiA UW (2008 – 2012)
 • Członek Rady WPiA UW
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Historii Prawa, WPiA UW
 • Członek rady programowej czasopisma ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
 • Członek Komitetu redakcyjnego czasopisma ,,Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” (2015 r.)
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (2011, 2014, 2015)
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (2011, 2012)
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (2013, 2014)
 • Opiekun Interdyscyplinarnego Koła Myśli Prawnej Sapere Aude WPiA UW
 • Członek Rady Programowej Szkoły Języków Obcych (od 2013 r.)
 • Kierownik Pracowni Prawa Polskiego XX wieku (od 2015 r.)

Powrót do spisu