Tomasz Piotr Kamiński

Przebieg pracy naukowej
 • Od 1995 roku – studia doktoranckie.
 • 20.IV.2001 - obrona rozprawy doktorskiej. Temat obronionej rozprawy: Status poczty dyplomatycznej w świetle Konwencji Wiedeńskiej z 1961 roku.
 • Zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego od 2001 na stanowisku adiunkta, w tym od 2005 roku na podstawie mianowania.
Zainteresowania naukowe
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne.
 • Prawo traktatów.
 • Międzynarodowe prawo morza.
 • Pokojowe rozwiązywanie sporów międzynarodowych.
 • Prawo europejskie.
Wybrane publikacje polskie
 • Status poczty dyplomatycznej. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003.
 • Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku jako wyraz kodyfikacji i „progresywnego rozwoju” prawa dyplomatycznego, w: Nauka i nauczanie prawa. Tradycja i przyszłość. Konferencja na dwóchsetlecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 7 marca 2008 r., red. Izdebski H., Warszawa 2009, s.145-163.
 • O umowach międzynarodowych niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej raz jeszcze, w: Problemy Współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego, vol.V, Kraków 2007, s. 82-109 (współautor – K.Karski)
 • Instytucja zastrzeżeń w świetle ustawy o umowach międzynarodowych z 2000 roku., w: Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i materiały. Tom I, pod redakcją A.Przyborowskiej-Klimczak i W.Sz. Staszewskiego, Lublin 2006, s.77-94.
 • Nieinwazyjna kontrola przesyłki jako instrument zapobiegania nielegalnemu wykorzystywaniu poczty dyplomatycznej, w: Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, praca zbiorowa pod redakcją: K.Lankosza, M.Chorośnickiego i P.Czubika, Bielsko-Biała 2004, s.45-64.
 • Przywilej nietykalności poczty dyplomatycznej w świetle konwencji wiedeńskiej z 1961 r.: Studia Iuridica XXXVI/1998, str.57-77.
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Programu Nauczania.
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oferty Dydaktycznej w Języku Angielskim.

Powrót do spisu