Małgorzata Korzycka

Przebieg pracy naukowej
 • Magister prawa (1971)
 • Doktor nauk prawnych (1977)
 • Doktor habilitowany nauk prawnych (1990)
 • Zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim od 1. X. 1971 r.
 • Od 1993 r. do chwili obecnej na stanowisku profesora Uniwersytetu Warszawskiego, na czas nieokreślony.
Zainteresowania naukowe
 • Prawo rolne, w szczególności harmonizacja prawa rolnego z prawem wspólnotowym w obszarze produkcji rolniczej (nasiennictwo, ochrona roślin, hodowla zwierząt),
 • Polskie i europejskie prawo żywnościowe; obszar bezpieczeństwa i standardów żywności .
 • Własność intelektualna w odniesieniu do nowych odmian roślin. Prawne aspekty biotechnologii w rolnictwie. Ochrona prawna produktów żywnościowych regionalnych.
Wybrane publikacje polskie
 • Książki:
 • 1.”Ochrona własności rolniczej”, Warszawa 1979
 • 2. „Wyłączne prawo do nowej odmiany rośliny uprawnej”, Warszawa 1990
 • 3. współautor podręcznika PWN „Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej” 1994, wyd. 2, 1997, Wyd. 3, 1999.
 • 4. współautor podręcznika „Prawo rolne” pod. red A. Stelmachowskiego, LexisNexis, Warszawa 2003 (pięć rozdziałów), wyd. 2 , 2005, wyd. 3, 2006, wyd.4, 2008, wyd. 5 , 2009
 • 5. „Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego”, LexisNexis, Warszawa 2005, II wyd. 2007
 • 6.. "Studia z prawa żywnościowego "(red. ), Warszawa, Liber 2006.
 • Wybrane artykuły:
 • 1. “Agricultural law and agricultural organization in Poland”, South Dakota Law Review, vol. 30, nr 2, 1985.
 • 2. “ Investors and Intellectual Property in Agriculture”, Studia Iuridica, , tom. XXX, 1995
 • 3. „Nowe uwarunkowania własności intelektualnej w rolnictwie”, Państwo i Prawo, nr 6 z 1999 r.
 • 4. „Rola prawoznawstwa w kształtowaniu zasad i treści polskiego prawa żywnościowego”, Żywność, Żywienie, Prawo a Zdrowie, nr 4 z 2000 r.
 • 5. „Obszary ryzyka w regulacjach prawa rolnego i żywnościowego”, Studia Iuridica Agraria, tom II, 2001
 • 6.„Ochrona zdrowia konsumenta w nowej ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia" „ Kwartalnik Prawa Publicznego nr 3 z 2001 r.
 • 7.„Metody biotechnologiczne i metody ekologiczne w rolnictwie; uwagi o regulacjach prawnych „nowoczesnego” rolnictwa” w: Prawo rolne-problemy teorii i praktyki, wyd. Rejent 2002
 • 8. " Uwagi o własności intelektualnej w odniesieniu do odmian roślin i żywności”, Studia Iuridica Agraria , tom III, 2002
 • 9.„The new aspects of the Polish agricultural food product and the other foodstuff legislation” , w: Legal Instruments Governing the Agricultural Produce Sector, Paryż, Budapeszt, Torino, l’Harmattan, 2003
 • 10.“Conditions for the Development of Polish Food Law”,w: Agricoltura Instituzioni Mercati, nr 3 z 2004
 • 11. ”Prawo żywnościowe – relacje do prawa rolnego” w: Studia Iuridica Agraria – Profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu, tom V, Temida 2 , Białystok 2005
 • 12. "Poland's Food Safety Law of 2006, Has the Legislator " learnt" to implement EU Regulations? w: Food and Feed Law Review nr.6 z 2006 r.
 • 13. „Profile della sicurezza alimentare in Polonia”, Agricoltura Instituzioni Mercati, nr 3 z 2007 r.
 • 14. ”Wyłączne prawo do odmiany (breeder’s right) w obszarze własności intelektualnej”, Studia Iuridica Agraria, tom VII 2009 r.
 • 15. „Z problematyki pojęć prawnych: produktu rolnego i żywności, przy uwzględnieniu suplementu diety” w: Rozprawy i Studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, Kraków, 2009 r.
 • 16. „Własność intelektualna w rolnictwie i żywności” w: Kreator innowacyjności w agrobiznesie (I. Ozimek red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2009 r.
 • 17. współautor: „Ustawodawstwo prawnorolne przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” w: Nauka i nauczanie prawa. Tradycja i przyszłość, Wyd. Liber, Warszawa, 2009 r.
 • 18. współautor „Ochrona prawna roślin”, Studia Prawa Prywatnego, nr 3(14)-4(15, Rocznik 4, 2009 r.
 • 19. współautor “Never-ending Debate on Food Supplements: Harmonisation or Disharmonisation of The Law” , European Food and Feed Law Review, nr 3 z 2010 r.
 • 20. Wywiad z Elinor Ostrom (nagroda Nobla 2009) w „Forum Prawnicze”, nr 1 (1) z 2010 r.
 • 21. „Żywność w kontekście odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, w: „Współczesne Problemy Prawa Prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka” C. H. Beck, Warszawa, 2010 r.
 • 22. współautor: „Ochrona prawna odmian roślin: wyłączne prawo hodowcy”, w: ( red. A. Adamczak, M. du Vall ): "Ochrona własności intelektualnej", Warszawa, 2010 r.
 • 23. współautor: “Authorised Health Claims – an Information and/or Advertisement?”, 4th International European Food and Feed Law Conference: Challenges of Consumer Information, Conference Materials, Lexxion, Berlin, 2010 r.
 • Prace popularyzatorskie:
 • · 1. „Znakowanie żywności; cele i podstawowe zasady w: Przewodnik- znakowanie produktów mlecznych”, Związek Prywatnych Przetwórców Mleka, listopad 2008, Warszawa.
 • · 2. „Sankcje skuteczne, proporcjonalne i odstraszające?”, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, nr 2 z 2009 r.
 • · 3. „Podstawy prawne handlu produktami rolnymi i żywnościowymi Światowej Organizacji Handlu – WTO”, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, nr 12 z 2009 r.
 • · 4. „Prawo standardów i systemów”, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, nr 4 z 2010 r.
 • · 5. „Etos w służbie zysku?”, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, nr. 9 z 2010 r.
 • · Inne:
 • · współautor, „Wspomnienie o naszym Mistrzu – Profesorze Andrzeju Stelmachowskim”, Studia Iuridica, tom 51, 2010, Jubileusz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. 368 i n.
 • · współautor, „Jan Szachułowicz (1929-2010)”, Studia Iuridica, tom 51, 2010, Jubileusz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. 368 i n s. 399 i n.
Publikacje obcojęzyczne
 • 1. “Agricultural law and agricultural organization in Poland”, South Dakota Law Review, vol.30, nr.2, 1985
 • 2 . “ Investors and Intellectual Property in Agriculture”, Studia Iuridica, , tom. XXX, 1995
 • 3. „The new aspects of the Polish agricultural food product and the other foodstuff legislation” , w: Legal Instruments Governing the Agricultural Produce Sector, Paryż, Budapeszt, Torino, l’Harmattan, 2003
 • 4. “Conditions for the Development of Polish Food Law”,w: Agricoltura Instituzioni Mercati, nr 3 z 2004
 • 5. "Poland's Food Safety Law of 2006, Has the Legislator " learnt" to implement EU Regulations? w: Food and Feed Law Review nr.6 z 2006 r.
 • 6. „Profile della sicurezza alimentare in Polonia”, Agricoltura Instituzioni Mercati, nr 3 z 2007 r.
 • 7. współautor “Never-ending Debate on Food Supplements: Harmonisation or Disharmonisation of The Law” , European Food and Feed Law Review, nr 3 z 2010 r. .
 • 8. współautor: “Authorised Health Claims – an Information and/or Advertisement?”, 4th International European Food and Feed Law Conference: Challenges of Consumer Information, Conference Materials, Lexxion, Berlin, 2010 r.
Wyróżnienia i nagrody
 • 1992, II nagroda w kategorii prac habilitacyjnych w ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa” na prace habilitacyjne
 • 2003, Odznaka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 2005, Odznaka Honorowa Prezesa Rady Ministrów: „Za Zasługi dla Wynalazczości”.
 • nagrody Rektora z tytułu pracy naukowej i dydaktycznej (wielokrotnie)
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Działalność na Wydziale Prawa i Administracji UW:
 • od 1999 Kierownik Pracowni Prawa Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych
 • 1999- 2005 Dyrektor Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych
 • od 2005 Członek Kolegium Dziekańskiego
 • od 2005 Kierownik Studiów Kierunku: Administracja
 • Członek Rady Wydziału
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno Administracyjnych
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Międzynarodowego
 • Członek Komisji Programowej
 • Członkostwo w radach naukowych i organizacjach naukowych.
 • Członek Rady Legislacyjnej Przy Prezesie Rady Ministrów
 • Członek Rady Naukowej (Editorial Board) czasopisma: “European Food and Feed Law Review”, Lexxion, Berlin.
 • członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach
 • Członek Rady ds Monitoringu Żywności i Żywienia przy Ministrze Zdrowia
 • Członek Kolegium Naukowego ds. Jakości Produktów Żywnościowych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów
 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Rolnego (C.E.D.R)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Studia Iuridica Agraria”
 • członek Rady Naukowej czasopisma „Przegląd Prawa Rolnego”
 • członek Rady Naukowej czasopisma: „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”

Powrót do spisu