Marcin Krzysztof Krajewski

Przebieg pracy naukowej
 • 1995-1999 doktorant Uniwersytet Warszawski
 • 1999-2009 adiunkt Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania naukowe
 • odpowiedzialność cywilna
 • tryby zawierania umów
 • umowa przedwstępna
 • odpowiedzialność z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania
 • prawo nowych technologii
 • cywilnoprawna problematyka domen internetowych
 • umowa ubezpieczenia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Wybrane publikacje polskie
 • 1.Niezachowanie należytej staranności – problem bezprawności czy winy?”, Państwo i Prawo nr 10/1997;
 • 2.Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 22 stycznia 1998 r. (III CKN 365/97), Państwo i Prawo nr 7/1998
 • 3.„Umowa przedwstępna”, Warszawa 2000;
 • 4.„Wadliwość umowy przedwstępnej a umowa przyrzeczona”, Monitor Prawniczy nr 5/2000;
 • 5.„Zobowiązania rezultatu i starannego działania (próba alternatywnego ujęcia)”, Państwo i Prawo nr 8/2000;
 • 6.. „Umowa przedwstępna”, Warszawa 2002, wyd. 2;
 • 7. „Pojecie, charakter prawny i dopuszczalność umowy rozwiązującej”, Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 3/2002;
 • 8. „Zmiana regulacji formy czynności prawnych”, Przegląd Prawa Handlowego nr 7/2003;
 • 9. „Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 KC. Komentarz”, Warszawa 2004;
 • 10. Rozdział „Zobowiązania powstające podczas zawierania umów” w System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2006, s. 703-804;
 • 11. „Relacja sprawcy i poszkodowanego w ubezpieczeniu OC (osoba trzecia w ubezpieczeniu OC” cz. I , PPH 10/2006; cz. II , PPH 11/2006
 • 12. „Konstrukcja prawna umowy opcji”, w: „Europeizacja prawa prywatnego”, t. I, (red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk), Warszawa 2008
Wyróżnienia i nagrody
 • indywidualne nagrody Rektora UW z okazji święta UW (ostatnia 19 listopada 2006 r.).
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. reformy przepisów o umowie ubezpieczenia
 • członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. czynności prawnych
 • arbiter Sądu Arbitrażowego przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ds. domen internetowych
 • arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji ds. domen internetowych
 • arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej ds. domen internetowych

Powrót do spisu