Jan Majchrowski

Przebieg pracy naukowej
 • Mgr prawa 1990, mgr nauk politycznych 1993, dr nauk prawnych 1997, dr hab. nauk prawnych (kolokwium habilitacyjne 2012), specjalność: teoria państwa, prawo konstytucyjne.
 • Od 1990 r. asystent w Zakładzie Filozofii Prawa i Nauki o Państwie WPiA UW,
 • Od 1997 r. adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie WPiA UW,
 • W latach 1998-1999 jednocześnie adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL,
 • Od 2013 r. jednocześnie profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce,
 • Staże, studia i stypendia naukowe m.in. w: Centro Incontri e Studi Europei, Rzym 1998, Parlament Europejski, Luksemburg 1991, Bruksela 1996, Uniwersytet Grenoble II, Grenoble 1994, 1995, Uniwersytet „La Sapienza”, Rzym 1997, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa-Rembertów 1999, Akademia Administracji Publicznej, Wiedeń 2000.
Zainteresowania naukowe
 • Ustrój państwowy Polski, także w aspekcie historycznym,
 • administracja i zarząd terytorialny, zwłaszcza urząd wojewody,
 • transformacja ustrojowa w III RP,
 • partie polityczne i grupy interesu,
 • problemy państwa współczesnego,
 • różne zagadnienia teorii prawa,
Wybrane publikacje polskie
 • „Ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 1993 (współautor),
 • „Instrumentalizacja prawa wyborczego w Polsce”, w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, zeszyt 4/1994 r.,
 • „Wybory do rad gmin”, w: „Samorząd terytorialny i rozwój lokalny”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, (współautor, wyd. zmienione i rozszerzone: 1998),
 • „System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w przekroju.”, Warszawa 1997, (współautor),
 • „Finansowanie partii politycznych w Polsce w latach 1989-1996”, w: „Studia Iuridica”, nr 34/1997 r.,
 • „Partie polityczne w świetle nowej Konstytucji”, w: „Państwo i Prawo” nr 11-12/1997 r.,
 • „Przewodnik doradcy podatkowego”, część: „Wykładnia i źródła prawa”, w: „Przegląd Podatkowy” nr 11/1997 r., nr 12/1997 r., nr 1/1998 r., nr 12/2001, nr 1/2002 (współautor),
 • „Samorządowe ordynacje wyborcze a polski system partyjny”, w: „Państwo i Prawo” nr 12/1998,
 • „Status prawny partii komunistycznej w Polsce współczesnej”, w: „Historia et Ius. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika”, Lublin 1998,
 • „Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – krótka prezentacja”, w: „Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce”, Warszawa 1998,
 • „Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 1998 (współautor),
 • „Ordynacje wyborcze do Sejmu w procesie krystalizacji systemu partyjnego w Polsce”, w: „Studia Iuridica”, nr 36/1999 r.,
 • „Cesare Lombroso i pytanie o kryminologię”, w: „Studia Iuridica”, nr 37/2000 r.
 • „Moralność a działalność partii politycznych”, w: „Polityka a moralność”, Warszawa 2001,
 • „Ustawodawstwo Sejmu lat 1989-91 a sprawa majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”, w: „Studia Iuridica”, nr 40/2002 r.,
 • „Tadeusz Kościuszko w świadomości państwowej Polaków”, w: „Tadiewusz Kasciuszka – spadczyna, czas, zdabytki”, Mińsk 2002 r.,
 • „Dwanaście lat wyborów samorządowych w III Rzeczypospolitej”, w: „Wszechnica Polska – kwartalnik naukowy”, nr 1/2003 r.,
 • „Rok 1984 u Chestertona: utopia czy rzeczywistość?”, w: „Tolerancja”, Warszawa 2003,
 • „Chadecja w III Rzeczypospolitej”, w: „Znaki Nowych Czasów”, nr 5-6/2003 r.,
 • „Wojewoda, czyli kto kim rządzi?”, w: „Trzecia Rzeczpospolita w trzydziestu odsłonach. Nadzieje i rozczarowania po 1989 roku”, Warszawa 2004 r.,
 • „Pierwsza polska ustawa o partiach politycznych a podstawy pluralizmu politycznego u zarania III RP”, w: „Studia Iuridica”, nr 43/2004 r.,
 • „Prawna regulacja pluralizmu partyjnego w mediach elektronicznych u początków III RP”, w: „Studia Iuridica”, nr 44/2005 r.,
 • „Prawne i pozaprawne aspekty dynamiki polskiego systemu partyjnego”, w: „Studia Iuridica”, nr 45/2006 r.,
 • „Pierwsze pół wieku polskiej chadecji”, w: „Znaki Nowych Czasów”, nr 17/2006 r.,
 • „Od partii państwa do państwa partii”, w: „Państwo-prawo-polityka w przestrzeni konstytucyjnej. Materiały konferencji dla uczczenia czterdziestolecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Piotra Winczorka na Uniwersytecie Warszawskim”, red. Jan Majchrowski, Warszawa 2007,
 • „Konstytucja i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP a prawo wyborcze w Polsce”, w: „Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji: międzynarodowa konferencja naukowa. Rzeszów, 3-4 marca 2008 r.”, Rzeszów 2008,
 • „Samorząd: reforma wciąż niedokończona”, w: „Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu”, Kraków 2011 r.,
 • „Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, (s. 479, rozprawa habilitacyjna),
 • „Rządy wielkie i małe, czyli o pisowni terminu Rząd w polskich przepisach konstytucyjnych”, w: „Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego”, Warszawa 2013,
 • „Partie polityczne w Polsce współczesnej: między konstytucyjnym ideałem, a ustawową rzeczywistością”, w„Studia Iuridica”, nr 56,
 • „Zarządzanie wpływem, czyli nie tylko o lobbingu w Unii Europejskiej”, w: „Oddziaływanie na procesy decyzyjne Unii Europejskiej. Podręcznik dla członków i zastępców członków Komitetu Regionów”, red. Jan Majchrowski, Warszawa 2013,
 • Ponadto przeszło sto artykułów o tematyce państwo-prawnej, politologicznej i historycznej, recenzji, opublikowanych głosów w dyskusjach na konferencjach naukowych oraz wywiadów w różnych periodykach.
Publikacje obcojęzyczne
 • Human rights in the United Kingdom: a survey, Luksemburg (P.E.), 1991 (współautor),
 • La Pologne dans le processus des changements constitutionnels 1989-91, « Notes et Documents », Rzym 1992 (współautor),
 • “Droits de l’Homme et projets de constitution en Pologne”, w: „État de Droit. Droits Fondamentaux et diversité culturelle”, Paris –Montréal 1999
Wyróżnienia i nagrody
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – pięciokrotnie,
 • Honorowy Obywatel Wschowy,
 • Honorowy Żołnierz Śląskiego Okręgu Wojskowego,
 • Medal 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów,
 • Odznaka 5 Pułku Artylerii Mieszanej,
 • Złoty Kran – nagroda za „wodolejstwo” i inne.
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu UW
 • Członek Senatu WSAP
 • Działalność publiczna, patrz:
 • „Kto jest kim w Polsce”, Polska Agencja Informacyjna, Warszawa 2001,
 • www.wikipedia.pl

Powrót do spisu