Elżbieta Teresa Mikos-Skuza

Przebieg pracy naukowej
 • Doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza ukończyła w 1982 r. studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W 1985 r. ukończyła studia podyplomowe w Holandii uzyskując dyplom z wyróżnieniem na kierunku „Prawo międzynarodowe a rozwój” w Instytucie Studiów Społecznych w Hadze. Uczestniczyła w licznych międzynarodowych programach edukacyjnych, m.in. w letnim programie z zakresu stosunków międzynarodowych w Oksfordzie. W 1991 r. uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Obecnie jest pełnym członkiem w Międzynarodowym Instytucie Prawa Humanitarnego w San Remo (Włochy) i członkiem Komitetu ds. Użycia Siły w Stowarzyszeniu Prawa Międzynarodowego (lista londyńska).
Zainteresowania naukowe
 • Prawo międzynarodowe publiczne,
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych,
 • Odpowiedzialność państw w prawie międzynarodowym,
 • Prawo międzynarodowe w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
Wybrane publikacje polskie
 • Publikacje w języku polskim z ostatnich lat:

 • Rozdział “Status Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w świetle norm prawa międzynarodowego” (w:) „Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego”, Red. M. Lubiszewski, T. Jasudowicz, R. Fordoński, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005, Olsztyn, ss. 11 – 29
 • Rozdział „Deportacje i praca przymusowa Polaków w świetle norm prawa międzynarodowego” (w:) „Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy”, Red. W. Bonusiak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, Rzeszów, ss. 127 – 151
 • Rozdział „Wprowadzenie do międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych” (w:) „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych”, Red. K. Lankosz, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006, Dęblin, ss. 26 - 45
 • Rozdział “Konflikty zbrojne przełomu XX I XXI wieku – wnioski dla społeczności międzynarodowej” (w:) „Prawo a polityka. Materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego”, Red. M. Zubik, Liber, 2007, Warszawa, ss. 137 – 155
 • Rozdział „Tradycja i przyszłość międzynarodowego prawa humanitarnego, jego nauki i nauczania” (w:) „Nauka i nauczanie prawa. Tradycja i przyszłość. Konferencja na dwóchsetlecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego”, Red. H. Izdebski, Liber 2009, Warszawa, ss. 127 - 144
 • Rozdział „Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego. Rola międzynarodowych i krajowych struktur Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca” (w:) „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku”, Red. D. Bugajski, Wyd. Akademii Marynarki Wojennej 2009, Gdynia, ss. 9 - 28
 • Publikacje o charakterze dydaktycznym:

 • Uzupełnienie i redakcja (wspólnie z dr. M. Gąską) zbioru dokumentów pod red. M. Flemminga „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych”, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, 2003, Warszawa
 • Współautorstwo wznawianego podręcznika „Prawo międzynarodowe publiczne” (red. B. Wierzbicki) oraz zbioru „Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów” (red. B. Wierzbicki), Temida2, Białystok
Publikacje obcojęzyczne
 • Artykuł „Improving compliance with International Humanitarian Law – how can existing IHL mechanisms be better used?” (w:) “Collegium”, 2004 Summer, Nr 30, Special edition on Proceedings of the Bruges Colloquium, ss. 35 – 43
 • Rozdział “The Council of Delegates” (w:) “Making the Voice of Humanity Heard. Essays on humanitarian assistance and international humanitarian law in honour of HRH Princess Margriet of The Netherlands”, Ed. L. Lijnzaad, J. van Sambeck, B. Tahzib-Lie, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, Leiden – Boston, ss. 123 – 137
 • Rozdział “The International Red Cross and Red Crescent Movement and the Protection of Cultural Property in Time of Armed Conflict” (w:) “Dissemination of International Humanitarian Law in Central European Countries”, Red. A. Ciupiński, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, 2004, Warszawa, ss. 16 – 27
 • Rozdział „The International Humanitarian Fact – Finding Commission: An Awakening Beaty?” (w:) “Frieden in Freiheit. Peace in liberty. Paix en liberté. Festschrift für Michael Bothe zum 70. Geburtstag“, Hrsg. A. Fischer-Lescano, H.-P. Gasser, T. Marauhn, N. Ronzitti, Nomos, 2008, Baden-Baden, ss. 481 – 493
Wyróżnienia i nagrody
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal i tytuł „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
 • Medal za Zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę
 • Liczne medale i odznaki Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i Polskiego Czerwonego Krzyża, łącznie z najwyższą rangą „Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia”
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Działalność publiczna i społeczna poza Uniwersytetem Warszawskim:

 • Dr Elżbieta Mikos-Skuza od wielu lat pracuje społecznie w Polskim Czerwonym Krzyżu. Od 2004 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża i przewodniczącej Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Odpowiada za współpracę międzynarodową PCK, a także za liczne przedsięwzięcia edukacyjne, np. Polskie Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Radziejowicach, angielskojęzyczne Warsaw Summer Courses on International Humanitarian Law oraz konkursy prac licencjackich, magisterskich i doktorskich im. Prof. Remigiusza Bierzanka.
 • W Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca uczestniczy w różnych panelach, grupach roboczych, komitetach sterujących i ‘think tanks’; czasami im przewodniczy
 • Od 2002 r. pełni funkcję wiceprezesa międzynarodowej organizacji międzyrządowej o nazwie „Międzynarodowa Komisja Humanitarna ds. Ustalania Faktów” z siedzibą w Szwajcarii (Berno) utworzonej na podstawie umowy międzynarodowej z 1977 r. Celem Komisji jest badanie okoliczności naruszeń prawa międzynarodowego podczas konfliktów zbrojnych, a jej członkowie (15 osób z różnych kontynentów) są wybierani przez państwa podczas specjalnie w tym celu zwoływanej konferencji dyplomatycznej.
 • Funkcje i praca na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego

 • Dr E . Mikos-Skuza jest od roku akademickiego 2008/2009 prodziekanem do spraw studenckich na Wydziale Prawa i Administracji UW
 • W przeszłości była członkiem komisji wydziałowych, np. rewizyjnej i ds. wieloetatowości.

Powrót do spisu