Adam Władysław Opalski

Przebieg pracy naukowej
 • Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (2009)
 • Rozprawa habilitacyjna pt.: „Rada nadzorcza w spółce akcyjnej” obroniona na Uniwersytecie Warszawskim (2007), wyróżnienie w XLIV Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2009)
 • Rozprawa doktorska pt.: „Instytucja kapitału zakładowego na tle prawnoporównawczym” obroniona na Uniwersytecie Warszawskim (2002)
 • Rada prawny w Warszawie (2002– )
 • Członek zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP do spraw reformy kodeksu spółek handlowych (2006– ) oraz opracowania nowego kodeksu cywilnego (2008)
 • Członek zespołu problemowego przy Komitecie Dobrych Praktyk do przygotowania zmian „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” (2006)
 • Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium zagraniczne „Kolumb” dla młodych doktorów, 2004-2005, stypendium krajowe „Start”, 2000), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2000), Instytutu Międzynarodowego Prawa Prywatnego im. Maxa Plancka, Hamburg (2005, 2009), Deutscher Akademischer Austauschdienst (2005)
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (2007– ); członek–założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (2005– )
 • Języki obce: niemiecki, angielski
Wybrane publikacje polskie
 • Monografie
 • Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, ss. 552
 • Kapitał zakładowy. Zysk. Umorzenie, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2002, ss. 372
 • Artykuły
 • Companies’ Freedom of Establishment after the ECJ Cartesio Judgment (współautor A. W. Wiśniewski), 10 European Business Organization Law Review 2009 (w druku)
 • O potrzebie systemowej analizy instytucji wspólnych dla zrzeszeń, Studia Prawa Prywatnego 2009 (w druku)
 • W sprawie sposobu implementacji Dziesiątej Dyrektywy dotyczącej transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, Przegląd Prawa Handlowego 8/2009, s. 10-16
 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych reformująca niektóre założenia instytucji kapitału zakładowego (współautor M. Romanowski), Monitor Prawniczy 14/2009, s. 1-23 (wkładka)
 • Reforma walnego zgromadzenia spółki akcyjnej – implementacja do prawa polskiego dyrektywy 2007/36/WE, Przegląd Prawa Handlowego 5/2009, s. 8-17
 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (współautor M. Romanowski), Monitor Prawniczy 7/2009, s. 1-20 (wkładka)
 • Pojęcie organu osoby prawnej, Państwo i Prawo 1/2009, s. 18-31
 • O pojęciu interesu spółki handlowej, Przegląd Prawa Handlowego 11/2008, s. 16-23
 • Reforma kapitału zakładowego spółek akcyjnych – implementacja dyrektywy 2006/68/WE do prawa polskiego, Przegląd Prawa Handlowego 9/2008, s. 4-12
 • Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2/2008, s. 467-501
 • Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej, Studia Prawa Prywatnego 2 (9) 2008, s. 27-70
 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (współautor M. Romanowski), Monitor Prawniczy 15/2008, s. 1-24 (wkładka)
 • Transgraniczne łączenie spółek – nowy sposób koncentracji przedsiębiorców w prawie polskim, Rejent 7-8/2008, s. 11-31
 • O potrzebie zasadniczej reformy polskiego prawa spółek (współautor M. Romanowski), Przegląd Prawa Handlowego 6/2008, s. 4-11
 • Nowe Dobre Praktyki w spółkach publicznych, Przegląd Prawa Handlowego 3/2008, s. 12-19
 • Stan i perspektywy europejskiego prawa spółek a rozwój polskiego prawa spółek, Studia Prawa Prywatnego 1 (8) 2008, s. 63-124
 • Rada nadzorcza jako strategiczne ogniwo ładu korporacyjnego spółki akcyjnej, w: M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka: Europejskie prawo spółek, t. III – Corporate Governance, Kraków 2006, s. 331-362
 • Nowa dyrektywa wspólnotowa o badaniu sprawozdań finansowych – zagadnienia wybrane, Przegląd Corporate Governance 3 (7) 2006, s. 34-40
 • Monistyczny i dualistyczny system organizacyjny spółki akcyjnej – ewolucja, problemy, perspektywy, cz. I-II, Prawo Spółek 11/2005, s. 11-22, 12/2005, s. 2-10
 • Komitet audytu, cz. I-III, Rejent 6/2005, s. 99-121, 7-8/2005, s. 65-82, 10/2005, s. 106-118
 • Niezależni członkowie rady nadzorczej, Przegląd Prawa Handlowego 6/2005, s. 10-19
 • W sprawie autonomii zarządu spółki z o.o. (współautor A. W. Wiśniewski), Przegląd Prawa Handlowego 1/2005, s. 52-58
 • Umorzenie i nabycie własnych praw udziałowych, Prawo Spółek 10/2004, s. 10-21
 • Dywidenda po nowelizacji kodeksu spółek handlowych, Prawo Spółek 6/2004, s. 2-7
 • Odwoływanie członków rad nadzorczych spółek kapitałowych, Prawo Spółek 4/2004, s. 12-24
 • Kapitał zakładowy: skuteczny instrument ochrony wierzycieli czy przestarzała koncepcja prawna? Próba porównania modeli ochrony wierzycieli w prawie państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2/2004, s. 435-509
 • W sprawie interpretacji art. 14 § 3 i art. 189 § 2 k.s.h. (polemika), Przegląd Prawa Handlowego 2/2004, s. 44-51
 • Kadencja i mandat członka zarządu, Przegląd Prawa Handlowego 10/2003, s. 38-44
 • Ważność umowy zawartej przez członka zarządu spółki z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 6/2003, s. 36-42
 • Ustawa o języku polskim a język umów w obrocie międzynarodowym, Glosa 4/2000, s. 3-8
 • Ustawa o języku polskim - zagrożenie dla obrotu prawnego z zagranicą, Monitor Prawniczy 4/2000, s. 225-230
 • Funkcja gwarancyjna kapitału akcyjnego w świetle wybranych przepisów projektu prawa spółek, Przegląd Prawa Handlowego 9/1999, s. 17-31
 • Porozumienia akcjonariuszy (współautor Józef Okolski), Przegląd Prawa Handlowego 2/1999, s. 5-12
 • Koncern w polskim prawie spółek, Przegląd Prawa Handlowego 7/1998, s. 20-29
 • Tworzenie koncernu w polskim prawie spółek na tle prawa niemieckiego, Glosa 6/1998, s. 1-7
 • Koncern w niemieckim prawie spółek, Przegląd Prawa Handlowego 2/1998, s. 17-25
 • Glosy
 • Swoboda osiedlania się spółek w świetle wyroku w sprawie Cartesio, Państwo i Prawo 8/2009, s. 59-71
 • Granice podmiotowości prawnej spółek kapitałowych – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 lutego 2007 r., I ACa 1033/06, Glosa 4/2008, s. 32-45
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 marca 1998 r., I CKN 227/97 (weryfikacja danych o wkładach niepieniężnych wnoszonych do spółek kapitałowych), Glosa 12/1999, s. 21-24
 • Projekty ustawodawcze i inne
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, implementującej do prawa polskiego Dyrektywę 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym wraz z uzasadnieniem, przygotowany w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP (współautorzy: M. Romanowski, K. Grabowski), 2.06.2008
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, implementującej do prawa polskiego Dyrektywę 2006/68/WE, zmieniającą Dyrektywę Rady nr 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału wraz z uzasadnieniem, przygotowany w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP (współautor M. Romanowski), 12.6.2007
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, implementującej do prawa polskiego Dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych wraz z uzasadnieniem, przygotowany w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP (współautor M. Romanowski), 17.4.2007
 • Propozycja zmian „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, (współautorzy: M. Grelowski, M. Romanowski), czerwiec 2006, opubl. w: A. Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 2006, s. 533
 • Recenzja
 • Z. Brodecki: Polish Business Law, Haga 2003, European Business Organization Law Review 6 (2005), s. 329-332
 • Wybrane artykuły prasowe
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogranicza mobilność spółek, „Rzeczpospolita” z 20.1.2009
 • Szansa na integrację prawa spółek (dot. europejskiej ustawy modelowej o spółkach), „Rzeczpospolita” z 9.9.2008
 • Reforma kapitału zakładowego spółek akcyjnych, „Rzeczpospolita” z 20.8.2008
 • Nowe praktyki w spółkach publicznych, „Gazeta Prawna” z 5.2.2008
 • Akcjonariuszy wiążą dobre obyczaje, „Gazeta Prawna” z 30.10.2007
 • Spółki będą wolne od rygorów unijnych, „Gazeta Prawna z 25.10.2007
 • Potwierdzanie wadliwych czynności zarządu, „Gazeta Prawna” z 9.10.2007
 • Spółki przekroczą granice państw, „Gazeta Prawna” z 25.6.2007

Powrót do spisu