Monika Stanisława Płatek

Przebieg pracy naukowej
 • 1976 Magister Prawa – Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Warszawski.
 • 1978 Egzamin sędziowski. Sąd Wojewódzki – Warszawa
 • 1982 Doktorat z zakresu prawa I kryminologii. Wydział Prawa I Administracji UW.
 • 1984 Postdoktoranckie studia (1 rok) Wydział Kryminologii – Uniwersytet w Oslo, Norwegia.
 • 1989 Szkoła Prawa Amerykańskiego, Salzburg, Austria.
 • 1992-1994 Stypendium Fulbrighta, Washington College of Law, AU.
 • 1998 - Visiting Professor, Uniwersytet Wileński (kursy letnie).
 • 1998 Visiting professor at CEU, Budapeszt. Human Rights and Legal Studies Program.
 • 2003 - Wykładowczyni na Gender Studies – Uniwersytet Jagielloński – Kraków.
 • 1995-97 Wykładowczyni na Gender Studies, Uniwersytet Warszawski.
 • Od1994- 2005 Koordynatorka akademicka kliniki “Prawa na co dzień” – Wydział Prawa i Administracji UW.
 • 2008 Przewód habilitacyjny (18 luty 2008)
 • 2008 Profesor nadzwyczajny (16 grudnia 2008)
Zainteresowania naukowe
 • Ogólnie: Penitencjarystyka, kryminologia, wiktymologia, penologia, psychologia-społeczna, gender studies, mediacja, sprawiedliwość naprawcza, socjologia prawa.
 • Szczegółowo (2009): kryminologiczne aspekty przestępstw seksualnych; porównawcza polityka karna, ustrój penitencjarny państw Azji centralnej, przestępczość kobiet w ujęciu gender, jurysprudencja feministyczna, porównawcza polityka penitencjarne, praktyki niedyskryminacyjne na tle implementacji dyrektyw unijnych, polityka probacyjna państw Unii Europejskiej, implementacja Europejskich Reguł Więziennych z 11 stycznia 2006. .
Wybrane publikacje polskie
 • M. Płatek, Nowy etap w dyskusji nad karą pozbawienia wolności, „Państwo i Prawo” 2009, nr 1, s. 32-46.
 • M. Płatek Karnoprawne modele przeciwdziałania przemocy, „Archiwum Kryminologii” Tom XXIX- XXX 2009, s. 601-616.
 • M. Płatek, Prizonizacja w więzieniach skandynawskich, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 2008, nr 60, s. 169-198.
 • M. Płatek, Europejskie Reguły Więzienne z 11 stycznia 2006 roku, w: Wybór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich Tom I, Biuro Informacji Rady Europy, „Biuletyn” nr 1/2008, Scholar, Warszawa 2008, s. 5-26.
 • M. Płatek. Fajna sprawa uczę prawa. PSEP. Warszawa 2008
 • M. Płatek. Systemy Penitencjarne Państw Skandynawskich, Wyd. UW, Warszawa 2007.
 • M. Płatek. Rzecz o bezpieczeństwie kobiet w prawie karnym, w: Czarna Księga Kobiet, red C. Osckrent, WAB, Warszawa, 2007, s. 641-654
 • M. Płatek, Granice racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej. w: Prawo, a polityka. Liber, Warszawa, 2007: 323-350
 • M. Płatek, Miejsce kobiety w prawie w ujęciu historycznym, w:. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze. Red. E. Durys, E. Ostrowska. Rabid. Kraków 2005: 421-435.
 • M. Płatek (i M. Fajst) red Sprawiedliwość Naprawcza. Liber, Warszawa 2005.
 • M. Płatek Zakaz karcenia fizycznego jako formy stosowania środków wychowawczych, w: Przemoc w rodzinie – publiczna tajemnica czy publiczny problem. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, kwiecień 2004, s. 141-178.
 • M. Płatek, Randka z paragrafem. Podręcznik metodologiczny dla nauczycieli. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2002.(stron 225).
 • M. Płatek, Prawo w życiu obywatela, w: Z demokracją na ty. Centrum edukacji obywatelskiej. Warszawa 1999, s.191-215.
 • M. Płatek Z Prawem na Ty (z Ł.Bojarskim) III wyd. poszerzone i uaktualnione. Zakamycze. Kraków 1999.
 • M. Płatek, Współczesne Zmiany w Więziennictwie Polskim, w: Prawa Jednostki, a Prawo Karne, red. M. P. Wędrychowski, Instytut Prawa Karnego, Uniwersytet Warszawski. Warszawa 1995:89-104.
Publikacje obcojęzyczne
 • M. Płatek, Partial justice. On collateral consequences of imprisonment. W: Title: Ikke kun straf … Festskrift til Vagn Greve; (ed) T. Elholm & al. Jurist- og Økonomforbundets Forlag; Kobenhavn 2008, str. 519-530.
 • M. Płatek, Wlijanije Tjurem na Otczestwo (po ros.) r 2j 2008, z wpisem z roku 2007)awa i Administracji UW „Oteczestwiennyje Zapiski” – Nr 2 2008 Moskiewski kwartalnik kryminologiczno-penitencjarny. Влияние тюрьмы на общество (польский контекст)
 • M. Platek, Restorative Justice as a mean to effective crime control and alternative to imprisonment. Conflict as property revisited, “Sociologia, Mintis ir Veiskmas” 2007, nr 2, s. 134-149.
 • M. Płatek Présentation du system de la justice des mineurs en Pologne, w: La Justice Pénale Des Mineurs En Europe. Entre modèle Welfare et inflexions nèo-libèrales. (ed) F Bailleauu, Y. Cartuyvels, . L’Harmattan, Paris 2007:155-174.
 • M. Płatek, Socio-Legal Aspects of Child Abuse Prevention, w: Creative Child Advocacy. Global Perspectives. Ed. By V. Kumari, S. Brookes, Sage, New Delhi, 2004: 247-285.
 • M. Płatek Analiz Ugolownogo kodeksa Kyrgiskoj Republiki, w: Analiz Projektow Kyrgiskoj Republiki, OBWE ODIHR. Warszawa 2004:111-130.
 • M. Płatek, Mezdunarodnyje i Ewropejskije standardy alternatiw tjuremnomu zakljuczeniju,w: Rozwitije Alternatiwnych Liszeniju Swobody Mer Nakazanija w Respublikie Tadzykistan. OSCE ODIHR Duszanbe 2004:46-67.
 • M. Płatek Punishment and restoration of legality in Poland, w: W Kręgu kryminologii romantycznej, red M. Platek, M. Fajst. Liber Warszawa 2004:217-249.
 • M. Płatek, Staff Training in Pre-trial Facilities, w: Pre-Trial Detention – in the Baltic Sea Region. Commissioner of the Baltic Sea States. June 2003 Kopenhagen, Oslo:131-144.
 • M. Płatek Nieustanno priwiwat ubezdienieje. Materialy dla sotrudnikow isprawitielnych uczrezdienij Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2002. (stron.344).
 • M. Płatek, On the margin of Life: Women’s Imprisonment in Poland, w: Harsh Punishment. International Experiences of Women’s Imprisonment (ed.by) S. Cook, S. Davies, Northeastern University Press, Boston 2000: 160-172.
 • M. Płatek, Virgins, Housewifes and ladies of the night: The situation of women in Poland, w: Europe in transition: past trends and future perspective. (ed) M. Płatek, K. Bajończyk, B. Błońska, PSEP, Warsaw 1999:93-113.
 • M. Płatek, Penal Practice and Social Theory in Poland Before and After the Events of 1989, w: Comparing Prison Systems. Towards Comparative and International Penology, (Eds.) R. P. Weiss & N. South. Gordon and Breach Publishers. Amsteldijk 1998, s.263-289.
 • M. Płatek, Rukowodstwo po obuczenii sotrudnikow isprawitielnych uczrezdienii Moldowy, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej/ ODIHR. Warszawa 1997.
 • M. Płatek, Contemporary Criminological Aspects of Criminal Policy in Poland, w: Crime and Criminology at the End of the Century. (eds) E.Raska, J.Saar. Estonian National Defense and Public Service Academy. Tallinn, 1997: 133-150.
 • M. Płatek, Law in Every Day Practice. Symposium on Public Interest Law in Eastern Europe and Russia Background Reading Vol. 1. University of Natal Durban, South Africa 1997.
 • M. Płatek Mock Trial. Symposium on Public Interest Law in Eastern Europe and Russia Background Reading Vol. 1. University of Natal Durban, South Africa 1997.
 • M. Płatek, Nobody Promised Them A Rose Garden, w: Prisons 2000. An International Pespective On The Current State and Future of Imprisonment, eds R.Matthews, P. Francis. St.Martin’s Press, INC. London:1996 53-74.
 • M. Płatek, Comparative Study On The Social Effects Of Criminal Policy In The US, Norway, And Poland. Studia Iuridica XXX/1995: 104-133,
 • M. Płatek, What It’s Like for Women: Criminology in Poland and Eastern Europe, w: International Feminist Perspectives in Criminology. Engendering a Discipline, eds. Nicole Rafter, Frances Heidensohn., Open University Press, London 1995.
 • M. Płatek, Crime and Social Unrest: Vessel of Social Communication, w: Normes et Deviances En Europe. Un Debat Est-Ouest. L’Harmattan , Publications du GERN. Paris 1995:165-175.
Wyróżnienia i nagrody
 • 1983 Nagroda Rektora UW za osiągnięcia naukowe.
 • 1990 Nagroda Dziekana Wydziału Prawa UW za osiągnięcia dydaktyczne.
 • 1992 Stypendium naukowe - Max-Planck-Institute Fur Auslandisches und Internationale Strafrecht.
 • 1992-93 Stypendium naukowe Fulbrighta
 • 1993-94 Fulbright Fellow at The Department of Criminal Justice, The University of Illinois at Chicago.
 • 1995 Stypendium Maison des Sciences De L’Homme, Paris, Francja (2 miesiące).
 • 1995 I nagroda w konkursie HESP Reg. Studies Course Dev. - Crim. Justice in Russia, Poland and Lithuania.
 • 1996Nagroda Rektora UW za osiągnięcia naukowe w pracy na Uniwersytecie.
 • 1997Naukowe stypendium Jean-Monnet; Course in Comparative Crim. Justice and Crim. Law in EU countries.
 • 1998Odznaczenie przyznane przez Litewską Służbę Penitencjarną – za zasługi w dziele reform.
 • 2001 Złote Odznaczenie za pracę na rzecz reform penitencjarnych przyznane przez Polską Służbę Więzienną.
 • 2003 Złoty Telefon – Honorowa Odznaka Niebieskiej Linii za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • 2004 Nagroda Rektora UW za osiągnięcia na polu naukowym.
 • 2006 Nagroda Rektora UW za osiągnięcia na polu naukowym
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Od 1994 - Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.
 • 2006-Wrzesień – Visiting professor – Institute of Criminology, Faculty of Law, Copenhagen University.
 • 2004-2006 Koordynatorka na WPiA UW Programu EQUAL “Powrót do Wolności”
 • Od 2005 Członkini Rady Naukowej “Niebieskiej Linii”.
 • 2005-2006 Koordynatorka ze w międzyn. edukacyjnym programie dla edukatorów penitencjarnych - Grundvig
 • 2002 -2006 Pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich d.s. Praw Ofiar Przestępstw.
 • 2003-2005 Członkini Rady Doradczej Pełnomocniczki d.s Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
 • 2001 - 2004 Reprezentantka regionu Europy Wschodniej w Steering Committee Global Alliance For Justice Education
 • Od1999 - Ekspertka, z ramienia Min. Spr. w zakresie prawa karnego i kryminologii –CDPC – Rada Europy.
 • 1999 - 2001 Ekspertka d.s. prawa karnego i niedyskryminacji – Komisja Praw Człowieka – Sejm RP.
 • 1999-2001 Ekspertka SIDA w zakresie promowania równego statusu kobiet i mężczyzn na gruncie edukacji prawnej.
 • Od 1998 - 2005 Ekspertka prawna – Parlamentarna Grupa Kobiet.
 • 1998–99 Konsultantka prawna – Roma Legal Rights Program – European Roma Right Center – Budapeszt.
 • 1997-2000 Wicedyrektorka Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.
 • 1997 - Open Society Institute – New York (OSI) Ekspertka w zakresie edukacji klinicznej – kliniki prawa.
 • Od 1997 - Ekspertka d/s edukacji klinicznej w Constitutional and Legal Policy Institute (COLPI)– Budapeszt.
 • 1996-97 Organizatorka XXV Konferencji European Group for the Study of Deviance.
 • 1996- 2000 Ekspertka prawna w Biurze Porad Obywatelskich w Warszawie. W ramach UNDP „Umbrella Project”
 • Od 1995 - OSCE legal expert (stała współpraca w zakresie reform polityki karnej i klinik prawa).
 • 1994-95 Koordynatorka Akademicka na Polskę - Civic Education Project.
 • 1993-94 Visiting Professor, The University of Illinois at Chicago, Department of Criminal Justice.
 • 1992-93 Visiting Professor - Washington College of Law, The American University.
 • 1991- Członkini International Advisory Board - "Journal of Law and Society".
 • 1990- Członkini International Advisory Board - "The British Journal of Criminology".
 • 1988-89 Organizatorka ICOPA (International Conference on Penal Abolition) IV conference.
 • 1989-92 Ekspertka prawna – Komisja Praw Człowieka – Sejm RP.
 • 1976-1983 Kuratorka społeczna dla nieletnich w Sądzie Woj. W Warszawie

Powrót do spisu