Krzysztof Wojciech Rączka

Przebieg pracy naukowej
 • 1976 ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  1983 doktorat na podstawie rozprawy „Dodatek za staż pracy”
  1995 habilitacja na podstawie rozprawy „Udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym. Problematyka prawna”
Zainteresowania naukowe
 • Czas pracy
  Negocjacje zbiorowe
  Status pracowniczy członków korpusu służby cywilnej
  Związki zawodowe
  Autonomiczne źródła prawa pracy
Wybrane publikacje polskie
 • MONOGRAFIE:
  Dodatek za staż pracy, Warszawa 1984
  Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi w Polsce, Warszawa 1995
 • PODRĘCZNIK:
  Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach (współautor M. Gersdorf) (IV wydania w latach 2007 – 2011)
  REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH:
  Problemy prawa pracy. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Salwie, pod red. M. Gersdorf, I. Jędrasik – Jankowskiej i K. Rączki, Studia Iuridica, Nr 23, 1992
  Prawo pracy po zmianach, pod red. K. Rączki, Warszawa 1997
  KOMENTARZE:
  Kodeks pracy po nowelizacji z dnia 2 lutego 1996 roku z komentarzem, Warszawa 1996
  Kodeks według jednolitego tekstu z dnia 23 grudnia 1997 r. z komentarzem, Warszawa 1998
  Kodeks pracy. Komentarz (współautorzy M. Gersdorf i J. Skoczyński), pod red. Z. Salwy (9 wydań w latach 1999-2009)
  Komentarz do ustawy o służbie cywilnej z dnia 5 lipca 1996 r. (współautorzy Z. Cieślak i J. Jagielski), Warszawa 1998
  Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (współautorzy M. Gersdorf, M. Iżycka-Rączka, J. Jagielski)
  Komentarz do ustawy o służbie cywilnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (współautor J. Jagielski), Warszawa 2000
  Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (współautorzy M. Gersdorf i J. Jagielski), Warszawa 2008
  Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (współautor J. Jagielski), Warszawa 2010
  Kodeks pracy. Komentarz (współautorzy M. Gersdorf i M. Raczkowski), Warszawa 2010 i 2011
  STUDIA I ARTYKUŁY:
  Dyscyplinująca funkcja dodatku za staż pracy, Nowe Prawo, Nr 6 z 1979 r.
  Odprawa pośmiertna, Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, tom 2 z 1979 r.
  W kwestii wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 8 – 9 z 1984 r.
  Samorząd i zakładowa organizacja związkowa jako formy organizacyjne załogi przedsiębiorstwa państwowego, /w:/ Projektowane zmiany w prawie pracy, Zielona Góra 1986 r.
  Skuteczność prawnych środków stabilizacji pracowniczej, Biuletyn Rady Legislacyjnej, Nr 7 z 1986 r.
  Podmiotowość załogi w sferze zarządzania przedsiębiorstwem państwowym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 9 z 1987 r.
  Rola prawa pracy w przezwyciężaniu alienacji pracy. Wybrane zagadnienia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 2 z 1989 r.
  Pojęcie załogi przedsiębiorstwa państwowego – wybrane problemy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 7 z 1989 r.
  Ogólna charakterystyka prawna kompetencji załogi przedsiębiorstwa państwowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 2 z 1989 r.
  Sytuacja prawna bezrobotnego. Wybrane zagadnienia, Problemy Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 12 z 1991 r.
  Ewolucja pracowniczego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi w Polsce /w:/ Problemy prawa pracy. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Salwie, pod red. M. Gersdorf, I. Jędrasik-Jankowskiej i K. Rączki, Studia Iuridica Nr 23 z 1992 r.
  Selected topical issues concerning industrial relations in Poland’s New market economy, Janoma Naarden 1992 r.
  Zakładowa działalność socjalna – nowa regulacja prawna, Praca I Zabezpieczenie Socjalne, Nr 4 z 1994 r.
  Rokowania układowe, Praca i Zabezpieczenie Socjalne, Nr 4 z 1995 r.
  Uczestnicy układu zbiorowego pracy, Przegląd sądowy, Nr 4 z 1995 r.
  Status pracownika samorządowego. Dylematy prawne /w: Korpus pracowników administracji publicznej w okresie przemian ustrojowych w Polsce, Warszawa 1995 r.
  Miejsce i rola układów zbiorowych pracy w systemie źródeł prawa pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 2 z 1996 r.
  Kilka uwag w sprawie legalności sporu zbiorowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 2 z 1996 r.
  Nowa regulacja czasu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 4 z 1996 r.
  Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 7 z 1997 r.
  Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 8 – 9 z 1996 r.
  Stosunek pracy a cywilnoprawne umowy o zatrudnienie, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 11 z 1996 r.
  Czy domniemanie stosunku pracy, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, Nr 2 z 1996 r.
  Kilka uwag w sprawie przerywanego czasu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 3 z 1997 r.
  Pracodawcy a nowy ustrój pracy w Polsce /w:/ Nowy ład pracy w Polsce, pod red. M. Matey, Warszawa 1997 r.
  Stosunki pracodawcy – pracobiorcy a nowy model prawa pracy. Wybrane zagadnienia /w:/ Pracodawcy i pracobiorcy w sektorze prywatnym, Warszawa 1998 r.
  Sytuacja małych pracodawców w prawie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 9 z 1999 r.
  Kontrowersje wokół ustalania wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje publiczne (współautorzy M. Gersdorf i J. Modrzejewski) /w:/ Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, Białystok 2001 r.
  Czas pracy – nowa regulacja prawna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 4 z 2001 r.
  Kontrowersje wokół pojęcia pracy w godzinach nadliczbowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 5 z 2001 r.
  Nowa regulacja prawna uprawnień macierzyńskich, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 7 z 2001 r.
  Dni wolne od pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 8 z 2001 r.
  Czas pracy po nowelizacji, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 2 z 2002 r.
  Kodeks pracy po zmianach, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych, Nr 9 z 2002 r.
  Urlop wypoczynkowy po zmianach, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 10 z 2002 r.
  Porozumienia zawieszające przepisy prawa pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 11 z 2002 r.
  Pakiety gwarancji socjalnych związane z prywatyzacją /w:/ Prawo pracy a wyzwania XXI wieku – Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002 r.
  Czas pracy kierowców /w:/ Prawo pracy, tom 3, pod red. Z . Salwy
  Nowelizacja kodeksu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 10 z 2003 r.
  Uwagi na marginesie glosy T. Nycza do uchwały Skladu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2001 r., III ZP 20/01, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 10 z 2003 r.
  Praca w godzinach nadliczbowych w znowelizowanym kodeksie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 1 z 2004 r.
  Systemy czasu pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 2 z 2004 r.
  Nowe pojecie pracy w godzinach nadliczbowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 3 z 2004 r.
  Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy, Praca i Zabezpieczeni Społeczne, Nr 4 z 2004 r.
  Samozatrudnienie – przyczyny i jego skutki w sferze zatrudniania, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2005 r.
  Praca w dni wolne /w:/Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Henryka Lewandowskiego, pod red. Z. Górala, Warszawa 2009r.
Wyróżnienia i nagrody
 • 1983 nagroda Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych za doktorat
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Funkcje uniwersyteckie:
 • 2002-2005 wiceprzewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
  2003-2005 kierownik kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji UW
  2005-2008 Prodziekan ds. studenckich.
  Od 2008 r. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW
  Od 2008 r. członek Senatu UW oraz członek Komisji Statutowej Senatu UW.
  Od 1996 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego, a od 2008 r. redaktorem naczelnym miesięcznika Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
  Działalność publiczna:
  1984–1993 Sekretarz Zespołu Prawa Pracy, a następnie Sekretarz Zespołu Prawa Cywilnego i Gospodarczego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
  1991-1995 członek delegacji polskiej na sesje Międzynarodowej Organizacji Pracy
  1992-1994 członek, a w latach 1993-1994 przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej
  1993-1998 członek Komisji ds. Reformy Prawa Pracy

Powrót do spisu