Maria Jolanta Rogacka-Rzewnicka

Przebieg pracy naukowej
 • obrońca w sprawach dyscyplinarnych studentów na UW (2001-2008);
 • secrétaire général adjoint Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française. Groupe polonaise (2002-2005); członek Association (od 2004 r.);
 • członek Komisji oceniającej pracowników naukowych na WPiA UW (od 2002 r.);
 • zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Karnego na WPiA UW (od 2003 r.);
 • członek Komisji Budżetowej na WPiA UW (od 2003 r.);
 • kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Karnego dla Sędziów i Prokuratorów (2007-2011);
 • członek Komisji Senackiej ds. Socjalno-Bytowych i Ochrony Zdrowia na UW (od 2008 r.)
 • członek Rady Programowej Studia Iuridica (od 2008 r.);
 • członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2010 r.)
 • członek Rady programowej Przeglądu Legislacyjnego (od 2010 r.)
Wybrane publikacje polskie
 • Instytucja kasacji we Francji, Państwo i Prawo 1994 r. z. 3, s. 69-75;
 • Policja sądowa we Francji (w:) Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, Studia Iuridica t. 33, Warszawa 1997 r., s. 183-194;
 • L’utilisation des dépositions de témoins incognito (anonyme) dans le procès pénal polonais (w:) Rapports polonais présentés au quinizième Congrès Internationale de Droit Comparé Bristol 26 juillet- 1-er août 1998, Łódź 1998, s. 267-282 (współ., M. Wędrychowski);
 • Problematyka świadka „incognito” w postępowaniu karnym w aspekcie prawnoporównawczym, Państwo i Prawo 1998, z. 8, s. 26-44 (współ. A. Murzynowski, M. Wędrychowski);
 • Nowe uregulowania prawne w Kodeksie postępowania karnego z 1997 roku. Praca zbiorowa pod red. P. Kruszyńskiego, Warszawa 1999 r., s. 351-370; s. 371-379; 381-405;
 • Kasacja w polskim procesie karnym, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001, s. 349;
 • Oportunizm ścigania przestępstw i jego granice w nowym kodeksie postępowania karnego (w:) Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002, s. 141-155. (współ. A. Murzynowski);
 • L’opportunité des poursuites et ses limites (w:) Rapports polonais présentés au seizième Congrès International de Droit Comparé, Brisbane 14-20 juillet 2002, Łódź 2002, s. 311-326 (współ. A. Murzynowski);
 • Prawo międzynarodowe karne: rozwój i perspektywy sądownictwa międzynarodowego w sprawach karnych, Studia Iuridica, t. 41, Warszawa 2003, s. 213-225;
 • Oportunizm ścigania przestępstw – wybrane aspekty teoretyczne, Prokuratura i Prawo 2004, nr 11-12, s. 50-69;
 • Prawo karne (w:) Prawo francuskie, pod red. A. Machowskiej, K. Wojtyczka, Zakamycze 2004, t. I, s. 449-496;
 • Europejski nakaz aresztowania jako instytucja procesu karnego (w:) Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin. Warszawa 2005, s. 613-627;
 • Zjawisko integracji prawodawstwa w sprawach karnych i jego oddziaływanie na politykę wewnątrzkrajową (w:) Prawo a polityka. Materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 24 lutego 2006 roku, red. M. Zubik, Liber, Warszawa 2007, s. 155-181;
 • Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 523;
 • Les peines privées. Raport polonais (w:) L’indemnisation. Journées Québécoises, tom LIV, Société de legislation comparé, Paris 2008, s. 237-254 (współ. M. Olechowski);
 • Instytucja umorzenia absorpcyjnego w polskim postępowaniu karnym – wybrane aspekty procesowe (w:) Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, red. G. Rejman, B.T. Bieńkowska, Z. Jędrzejowski, P. Mierzejewski, Warszawa 2008, s. 267-280;
 • Les sanctions en cas d’atteintes à la concurrence. Rapport polonais (w :) La concurrence. Journées Marocaines, Tome LVI/2006. Collection , s. 461-479;
 • Consensual Criminal Procedures: Plea and Confession Bargaining and Summary Procedures to Simplify Criminal Procedure. Country Study for Poland (w:) World Plea Bargaining. Consensual Procedures and the Avoidance of the Full Criminal Trial, ed. by S. C. Thaman, Carolina Academic Press 2010, s. 279-295;
 • O zjawisku „prywatyzacji” („cywilizacji”) prawa karnego w świetle koncepcji celu postępowania karnego. Krótki rys historycznoprawny, Prokuratura i Prawo 2010, Nr 1-2, s. 235-252;
 • Współczesne trendy rozwojowe w powszechnym europejskim procesie karnym (w:) Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010, s. 876-887;
 • Przemiany procesu karnego po utworzeniu urzędu prokuratury europejskiej (w:) Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, red, nauk. Celina Nowak, Warszawa 2009, s. 59-70;
 • Środki racjonalizacji zasady legalizmu we współczesnym procesie karnym (w:) Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2011, s. 105-121;
 • O dewaluacji instytucji prawnych na przykładzie sędziego śledczego (w:) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, pod red. A. Michalskiej-Warias, I. Nowikowskiego, J. Piórkowskiej-Flieger, Lublin 2011, s. 895-907;
 • Wokół dogmatów współczesnego procesu karnego. Próba ich zdefiniowania (w:) Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego. Z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, pod red. J. Skorupki i I. Haÿduk-Hawrylak, Wolters Kluwer 2011, s. 34-49.

Powrót do spisu