Tadeusz Jerzy Tomaszewski

Przebieg pracy naukowej
 • 2003 - obecnie: profesor zwyczajny, Wydział Prawa I Administracji UW;
 • 1995 - 2003: profesor nadzw. UW
 • 1983 - 1995: adiunkt
 • 1981 - 1983: starszy asystent
 • 1979 - 1981: asystent
 • 1978 – 1979: asystent stażysta
 • Dodatkowe doświadczenia naukowe i zawodowe
 • 1986: staż w Capital University, Law School, Columbus, Ohio, USA
 • 1987: uczestnik Salzburg Seminar, Salzburg, Austria
 • 1993: staż w United Nations Institute of Crime Prevention and Control (HEUNI), Helsinki, Finlandia
 • 1993 - 1994: visiting scholar, University of Iowa, College of Law, Iowa City, IA, USA
 • 2006: staż w Max Planck Institute, Freiburg, Niemcy
Zainteresowania naukowe
 • taktyka kryminalistyczna
 • problematyka identyfikacji kryminalistycznej
 • opiniowanie biegłych
 • badania dokumentów
 • prawo dowodowe
 • proces amerykański
 • prawo policyjne w USA
Wybrane publikacje polskie
 • Przesłuchanie biegłego w postępowaniu karnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1988
 • Podstawy kryminalistyki ogólnej (współautor Zbigniew Czeczot), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989
 • Alibi. Problematyka kryminalistyczna, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1993
 • Kryminalistyka ogólna (współautor Zbigniew Czeczot), Wyd. Comer, Torun 1996
 • Proces amerykański: Problematyka śledcza, Wyd. Comer, Torun 1996
 • Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków I wyd. 1998, II wyd. 2000
 • Problemy Współczesnej Kryminalistyki (red.) tomy I – XII, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996 - 2008
 • Polska Bibliografia Kryminalistyczna, t IV (red. naukowa wspólnie z B.Hołystem, H.Kołeckim i M.Gocem), s. 836, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (wydane w 2007)
 • Bibliografia Kryminalistyczna, t. III (redakcja naukowa wspólnie z B.Hołystem, E.Gruzą, M.Gocem), Warszawa 2008, s. 836
Publikacje obcojęzyczne
 • Scent identification evidence in jurisdiction (drawing on the example of judicial practice in Poland (wspólnie z prof. P.Girdwoyniem), Forensic Science International vol. 162, issue 1-3, s. 191-195
 • Grafologia a analisi tecniche comparative. Uno caso interesante di perizia su scrittura, Scienze umane & Ggrafologia, Urbino, nr 1-2, 2006
 • New Method Underlying Forensic Education (wspólnie z P.Girdwoyniem), [w:] Forensic Science Policy and Management, Taylor & Francis 2009, s. 62-64
Wyróżnienia i nagrody
 • Pierwsza nagroda w konkursie czasopisma “Państwo i Prawo” za najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa, Polska Akademia Nauk 1984
 • Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy naukowej i na rzecz środowiska akademickiego 1989, 1999, 2002, 2004,
 • Nagrody Rektora UW: indywidualne 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007; 2008 zespołowa 1986
 • Srebrny Medal “Zasłużony dla Policji”
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Przewodniczący Rady Naukowej, członek Zarządu
 • Biegły z zakresu kryminalistyki wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga
 • Członek Kolegium Redakcyjnego “Problemy Kryminalistyki”
 • Członek Rady Programowej “Edukacja Prawnicza”
 • członek Kolegium Redakcyjnego „Rodzina i Prawo”
 • Członek Rady Naukowej “Kwartalnik Policyjny”
 • Pełnione funkcje
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW (2001-2008)
 • Prorektor UW (2008-)
 • Rzecznik Komisji Dyscyplinarnej oraz członek Komisji Dyscyplinarnej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996 – 2002)
 • Członek Komitetu Doradczego Komendanta Głównego Policji
 • Przewodniczący Zespołu Prezydenta RP ds. Opracowania Projektów Ustaw o dostępie do zawodów prawniczych
 • Członek Komitetu Doradczego ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości
 • Ekspert Ministra Edukacji Narodowej I Sportu do opracowania standardu nauczania dla kierunku “prawo”

Powrót do spisu