Marek Tadeusz Zubik

Przebieg pracy naukowej
 • Rok ukończenia studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: 1997.
 • Rok obrony doktoratu: 2000. Tytuł rozprawy: Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001.
 • Rok zakończenia przewodu habilitacyjnego: 2004. Tytuł rozprawy: Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 • Profesor zwyczajny: 2013. Książka profesorska: Status Prawny Sędziego Trybunału Konstytucyjnego,Warszawa 2011.
Zainteresowania naukowe
 • konstytucyjne wolności i prawa jednostki,
 • funkcjonowanie organów władzy sądowniczej,
 • sądownictwo konstytucyjne;
 • prawo parlamentarne,
 • ustrojowe aspekty finansów publicznych,
 • problemy walki z korupcją.
Wybrane publikacje polskie
 • pozycje książkowe:
 • Problem aborcji na świecie w dokumentach i orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997;
 • Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, Warszawa 1998 (wspólnie z M. Miterą);
 • Niedostatki wymiaru sprawiedliwości, red. M. Zubik, Warszawa 2001,
 • Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, red. A. Zieliński i M. Zubik, Warszawa 2001,
 • Marek Zubik (red.) Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Wydawnictwo C. H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2011.
 • wybrane artykuły:
 • Narodowy Bank Polski (analiza konstytucyjno-ustrojowa), "Państwo i Prawo" 2001, z. 6,
 • Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, Instytut Spraw Publicznych, red. M. Zubik, Warszawa 2003,
 • Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Sądowy" 2005, nr 3,
 • Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, "Państwo i Prawo" 2005, z. 9,
 • Status prawny jednostki - między statyczną a dynamiczną interpretacją Konstytucji RP [w:] Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2006,
 • Karta Praw Podstawowych UE a polski Trybunał Konstytucyjny [w:] 5 lat karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, red. A. Gubrynowicz, Warszawa 2006, Studia i Analizy, nr 2, Collegium Civitas,
 • Refleksje nad „dobrem wspólnym” jako pojęcie konstytucyjnym [w:] Prawo a polityka, pod red. M. Zubika, Liber, Warszawa 2007;
 • Prawo parlamentarne i postępowanie ustawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006,
 • Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, "Przegląd Legislacyjny" 2007, nr 2,
 • Nowe technologie jako wyzwanie i zagrożenie dla prawa, statusu jednostek i państwa [w:] Prawo wobec nowoczesnych technologii, red. P. Girdwoyń, Liber, Warszawa 2008,
 • Trybunał Stanu – stan Trybunału (słów kilka o polskim sądzie nad notablami) [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich (po 20 latach istnienia urzędu), „Państwo i Prawo”, z. 11/2008.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce. Dwadzieścia z dwustu lat istnienia ombudsmana na świecie, [w] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, (red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska) , Warszawa 2009.
 • Opinia w sprawie wybranych aspektów ratyfikacji umowy międzynarodowej, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1.
 • Doświadczenia okresu „prowizorium konstytucyjnego” a Konstytucja z 1997 r. (na przykładzie praktycznych problemów budżetowych rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny), „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych” 2009, nr 1.
 • Zmiany regulaminu Sejmu w latach 2007-2009, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1.
 • Post mortem: Iusiurandum patriae datum usque ad hanc diem ita servavi..., „Forum Prawnicze”, 2010, nr 1.
 • Gdy Marszałek Sejmu jest pierwszą osobą w państwie, czyli polskie interregnum, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5.
 • Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji zasady praworządności [w:] Praworządność i jej gwarancje [red. D. Kala] wyd. 1, Warszawa 2009.
 • Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych jako przedmiot zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich [w:] Współczesne przemiany postępowania cywilnego [red. P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska] wyd. 1, Warszawa 2010.
 • Konstytucja a przystępowanie Rzeczypospolitej do eurostrefy [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, [red. M. Zubik] wyd. 1, Warszawa 2010. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP posłów Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej (druk nr 2989, Sejm VI Kadencji), „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 3.
 • Wielkości statystyczne w systemie prawa określonym przez Konstytucję z 1997 r. , „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 5.
 • Legislacyjne uwarunkowania prac nad kodyfikacją prawa ustrojowego organów władzy sądowniczej, „Iustitia” 2011, nr 4.
 • Upływ czasu a konstytucyjność niewykonywanej normy kompetencji prawodawczej [w:] W służbie dobru wspólnemu, red. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012.
 • Ustrój polskich ombudsmanów w perspektywie 15 lat obowiązywania Konstytucji RP [w:] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r., red M. Zubik, Warszawa 2012.
Publikacje obcojęzyczne
 • Marek Zubik (Collection Editor) 60 Years of the Universal Declaration of Human Rights: Anniversary Book, published by The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, Warsaw 2008, volume 1 (pp. 356), volume 2 (pp. 940), volume 3 (pp. 788).
 • Marek Zubik (ed.) The monuments of human Rights, published by The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, Warsaw 2008.
 • Marek Zubik (ed.) Collection of International Documents on human rights, published by The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, Warsaw 2008.
 • Уполномоченный по гражданским правам Республики Польша: 20 лет из 200-летней мировой истории института омбудсмена, ”Сравнительное Конституционное Обозрение” 2009, nr 2.
 • Poland’s Commissioner for Civil Rights Protection: Two Decades of Human And Civil Rights Protection, “The International Ombudsman Yearbook” 2006, v. 10.
 • The Systemic Foundation of Incompatibility of a Parliamentary “The Sejm Review Mandate” Fourth Special Edition, 2010. Vinte Anos do Provedor de Justiça na Polônia. Dois dos vinte decênios do Ombudsman no mundo [w:] Entre Brasil e Polônia. Um debate sobre Direito e Democracia, red. M.A. Maliska, K. Complak, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro 2012.
Wyróżnienia i nagrody
 • Stypendysta krajowy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999 r.)
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (od 2010 r.)
 • Przewodniczący Rady Legislacyjnej XI Kadencji (2010 r.)
 • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.)
 • Członek z wyboru Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2007-2010; członek Prezydium KNP PAN)
 • Członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego"
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
 • Wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2002-2007)
 • Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (od 2015 r.)

Powrót do spisu